Stefan Tengblad

En undersökning om tongivande kännetecken och motståndskraft avseende personalledningspraktiker i Norden: En longitudinell och nationsöverskridande studie

Hur effektivt arbetsmarknader fungerar på den nationella nivån och personalledningspraktiker på den organisatoriska nivån påverkar miljontals människor i de nordiska länderna. Detta projekt syftar därför till att studera dynamiken i den nordiska modellen av HRM genom att undersöka skillnader mellan de nordiska länderna, att förstå hur dessa förändras över tid och för att erbjuda några initiala slutsatser om livskraften i den nordiska modellen i ljuset av påverkan av Covid 19-pandemin. Projektet kommer att insamla både kvantitativa jämförande data och kvalitativa data kring dessa frågor genom ett team med ledande forskare från samtliga nordiska länder vilka är landrepresentanter i Cranet-studien. Cranet-studien är en återkommande enkät om personalledning (från 1989) som involverar 40 länder. Dessutom kommer fallstudier att genomföras i tre arbetslivssektorer i syfte att samla kunskap om aktuella personalledningspraktiker and responser på Covid 19-krisen i samtliga nordiska länder för att fånga dynamiken i den nordiska modellen. Projektets resultat kommer att kommuniceras på flera olika sätt till intressenter såväl inom som utanför den universitetssektorn och förväntas ge implikationer för policynivån vad gäller ledning och organisering av arbete i de nordiska länderna.
Anslagsförvaltare
Göteborgs universitet
Diarienummer
P21-0361
Summa
SEK 4 288 000,00
Stödform
Projekt
Ämne
Företagsekonomi
År
2021