Valgeir Thorvaldsson

Förändrad kognitiv förmåga på äldre dagar: Vad kan förklara observerade kohortskillnader i longitudinella åldrandestudier

Studier visar betydande födelsekohortskillnader i kognitivt åldrande. Dessa skillnader ses både i funktionsnivå och i förändringstakt, där senare kohorter presterar bättre men visar större nedgång. Studier antyder en orsakskomplexitet som även bidrar till mellan-individsskillnader. Våra kunskaper är bristfälliga beträffande den relativa betydelsen av faktorer som bidrar till kohortskillnader, hur dessa samspelar och förändras över generationer. Vår kunskapsbrist beror på avsaknaden av longitudinella data med uppföljningar av flera födelsekohorter. Den unika H70 studien ger oss möjligheter för sådana analyser då uppföljningar gjorts från 70 års ålder och uppåt, redan från 1970, i flera födelsekohorter med fokus på kognitiva, hälso-och livsstilsrelaterade och sociodemografiska faktorer. Fem födelsekohorter (1901, 1906, 1923, 1930, 1944) har undersökts. Det aktuella projektet baseras på insamlad data där vi undersöker tidstrender och betydelsen av olika faktorer som påverkar kognitivt åldrande. Detta gäller både prestationsnivå och förändringstakt. De planerade analyserna görs med tillväxtmodelleringstekniker. En kritisk komponent ligger på replikering och jämförelser med studier inom forskningsnätverket NEAR. Projektet ger ny kunskap om den relativa betydelsen av olika bestämningsfaktorer och deras samspel för bevarad kognitiv hälsa på äldre dar. Ett mervärde är att sådana kunskaper ger underlag för interventioner och folkhälsorekommendationer.
Anslagsförvaltare
Göteborgs universitet
Diarienummer
P21-0112
Summa
SEK 4 371 000,00
Stödform
Projekt
Ämne
Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)
År
2021