Håvard Hegre

Samhällen i fara: Effekten av väpnad konflikt på mänsklig utveckling

Väpnad konflikt motverkar mänsklig utveckling. De fullständiga konsekvenserna av väpnad konflikt är ännu inte helt kända, och den forskning som finns är spridd över flera discipliner vilket hämmar förståelsen av problemet. Detta tvärvetenskapliga program samlar forskare från ekonomi, epidemiologi, statsvetenskap och konfliktforskning för att studera effekterna på ett mer detaljerat och integrerat sätt än tidigare. Programmet anlägger ett riskanalysperspektiv och betraktar effekterna som en funktion av risk, exponering och sårbarhet. Vi kommer att beakta effekter på både makro- och mikronivå på ekonomi, hälsa, vattensäkerhet, politiska institutioner, mänskliga rättigheter, migration, och jämställdhet. Risk kommer att modelleras i ett ’early warning’-system, inom det väletablerade ViEWS-systemet, för att kunna varsko om särskilt skadliga effekter av våldshändelser. Exponering modelleras genom att redogöra för våldshändelsers effekter över stora avstånd och lång tid. Sårbarhet modelleras genom att identifiera omständigheter som gör lokala populationer och institutioner särskilt känsliga för våldets verkningar, samt även hur våldet gör dem sårbara för andra chocker så som naturkatastrofer och klimatförändringar. Under hela programmet kommer vi att analysera hur olika effekter och sårbarheter samspelar och förstärker varandra, och formulera policyrekommendationer för aktörer som söker minska väpnade konflikters skadeverkningar.
Bidragsförvaltare
Uppsala universitet
Diarienummer
M21-0002
Summa
SEK 39 700 000,000
Stödform
RJ Program
Ämne
Övrig annan samhällsvetenskap
År
2021