Maria Stern

Sex, våld, sexuellt våld? En analys av gränsdragningar i krig och fred

Sexuella relationer, våld, liksom sexuellt våld, förekommer i både krig och fred. Synen på vad som utgör sexuellt våld skiljer sig dock avsevärt mellan krig och fred. I fredstid ligger fokus på frågan om samtycke, vilket avgör vad som är lagligt, moraliskt och accepterat. I kontrast till detta har möjligheten till samtycke i stort definierats bort i krig, framförallt i internationell lag. Samtidigt har forskningen under lång tid problematiserat tydliga gränsdragningar mellan upplevda erfarenheter av krig och fred. Det finns många ”gråzoner” som gör tydliga uppdelningar mellan krig och fred, tvång och samtycke, våld och sex svåra att göra. Till och med juridiska ramverk erbjuder ofta ganska diffusa svar på dessa frågor.

Detta projekt har som mål att bidra till att överbrygga dessa gap i forskningen genom att analysera och jämföra lagstiftning och rättsfall i två kontrasterande kontexter: Sverige (fred) och DR Kongo (krig) och genom att analysera erfarenheter i två grupper som i sitt vardagliga liv till synes navigerar gränserna mellan sex och våld: på kvinnor och män som aktiva inom BDSM (fred/Sverige) och civila kvinnor som har sexuella relationer med beväpnade män (krig/Kongo).

Detta forskningsprojekt är viktigt, inte bara för att överbrygga gap i forskning, utan för att kunna utveckla bättre stöd till offer för sexuellt våld, för människor som kan uppleva att de utsatts för våld som inte erkänns enligt lagen, men även för människor som mot sin vilja definieras som offer.
Anslagsförvaltare
Göteborgs universitet
Diarienummer
P22-0485
Summa
SEK 5 212 000,000
Stödform
RJ Projekt
Ämne
Övrig annan samhällsvetenskap
År
2022