Henning Hansen

Vitterhetsakademiens bibliotek: ett katalogiserings- och tillgängliggörandeprojekt

Projektet syftar till att tillgängliggöra Vitterhetsakademiens biblioteks omfattande samling av äldre utländska tidskrifter och monografiserier, genom katalogisering i biblioteksdatabasen Libris. Samlingen omfattar 1 500 hyllmeter och är resultatet av bytesverksamhet med forskningsinstitutioner och lärda sällskap världen över. Det fokuserade och mångåriga samlingsuppbyggandet, i kombination med en i det närmaste obefintlig gallring, gör att biblioteket idag räknas till de främsta i Europa inom sina fackområden: arkeologi, medeltidens konst och arkitektur, numismatik och kulturmiljövård.

I takt med att Libris alltmer fått rollen som den självklara utgångspunkten för forskares litteratursökningar riskerar det som inte finns förtecknat där att förbises. Samtidigt är flera betydande bibliotekssamlingar runt om i Sverige ännu inte förtecknade i Libris, och diskussioner pågår för närvarande om ett utökat nationellt samarbete i frågor som rör bevarande och tillhandahållande av fysiska samlingar. Korrekta metadata i Libris lyfts fram som en avgörande fråga. Projektet kommer här att kunna bidra med viktiga erfarenheter och även göra den nationella biblioteksdatabasen mer komplett.

Den äldre utländska tidskrifts- och monografiseriesamlingen är för närvarande endast förtecknad i en kortkatalog. Genom katalogisering i Libris kommer en viktig forskningsresurs att bli sökbar världen över, till nytta för enskilda forskare såväl som för humaniora- och kulturarvssektorn som helhet.
Bidragsförvaltare
Riksantikvarieämbetet
Diarienummer
IN22-0029
Summa
SEK 2 820 000,000
Stödform
RJ Infrastruktur för forskning
Ämne
Övrig annan humaniora
År
2022