Shirin Ahlbäck Öberg

I det allmännas tjänst: Hur upprätthålls ett offentligt etos när statliga myndigheter använder privata konsulter?

Statliga myndigheter anställer idag privata konsulter som arbetar sida vid sida med de statsanställda. Sådana konsulter anställs på kontrakt för att myndigheten behöver förstärka en viss kompetens, men också för att tillföra personal vid arbetstoppar. Projektet syftar till att fördjupa vår kunskap om vad som händer när anställda i svensk statsförvaltning får kollegor som har sin anställning i privata företag. Vi vet redan att de formella kraven skiljer sig åt mellan den offentliga och privata sektorn, men vår kunskap om vad som händer när de två gruppernas värdesystem och kulturer möts är begränsad. I vårt offentliga etos ingår regler för hur offentligt anställda ska agera, t.ex. att deras beslut ska ha lagstöd, att de ska vara transparenta och möjliggöra demokratiskt ansvarsutkrävande. Reglerna är viktiga och när de följs skapar de effektivitet, rättssäkerhet och förtroende för vårt demokratiska styrelseskick. När förekomsten av privata konsulter inom statliga myndigheter ökar behöver vi därför veta mer om möjliga konsekvenser: Hur arbetar myndigheterna för att dessa centrala värden ska upprätthållas när personal som inte formellt omfattas av den offentliga tjänstens villkor hyrs in? Hur påverkas det offentliga etoset? Vi använder enkätdata, intervjuer och analys av myndigheters styrdokument för att besvara dessa frågor. I projektet ingår att studera likheter och skillnader i rolluppfattningar mellan privata konsulter och offentliganställda som jobbar på samma myndighet.
Bidragsförvaltare
Uppsala universitet
Diarienummer
P23-0098
Summa
SEK 6 994 095,000
Stödform
RJ Projekt
Ämne
Studier av offentlig förvaltning
År
2023