Ulf Hansson

Mötesplats Medelhavet. En forskningsplattform för digitaliserade arkeologiska samlingar och arkiv vid de svenska instituten i Athen, Rom och Istanbul.

Mötesplats Medelhavet är ett samarbete mellan Sveriges tre medelhavsinstitut för en gemensam digital plattform för svensk arkeologisk forskning. Projektet skapar via omfattande registrering och inventering av institutens arkiv och samlingar en vetenskaplig resurs där material från grävningar i Grekland, Italien och Turkiet tillgängliggörs för en internationell publik. Bl.a. inkluderas och görs tillgängligt material och dokumentation från de viktiga utgrävningarna i Asea och Kalaureia (Grekland), Acquarossa och San Giovenale (Italien), och Labraunda (Turkiet). Sökningar på kronologi, materialkategori och fyndort ger information om ett arkeologiskt materials omfattning, bevarandegrad, placering och tillgänglighet. Arbetsprocessen underlättas avsevärt var än forskaren befinner sig. Projektet vidareutvecklar plattformen Pragmata, skräddarsydd för att på bästa sätt passa det arkeologiska materialets mångfacetterade karaktär och för att lätt kunna länkas samman med andra digitala resurser. Kombinationen ger ett forskningsredskap med internationell slagkraft som synliggör Medelhavsinstitutens arkeologiska verksamhet i ljuset av den digitala forskningsfronten. Den nya plattformen Mötesplats Medelhavet blir öppen för alla intresserade (forskare och allmänhet) och kommer att driftas av Uppsala universitet. Integrering i Alvin, en nationell plattform för bevarande och tillgängliggörande av digitalt kulturarvsmaterial, bidrar till spridning av Mötesplats Medelhavet.
Slutredovisning
Infrastrukturens syfte samt utveckling

Infrastrukturen utgörs av en webbaserad plattform, Common Ground. Archives for Swedish Archaeology in the Mediterranean, som med open access tillgängliggör dokumentation från svenska arkeologiska fältprojekt i medelhavsregionen (Grekland, Italien, Turkiet) från 1894 fram till idag. Syftet har varit att samla, inventera, digitalisera och därmed lyfta fram de svenska medelhavsinstitutens omfattande arkeologiska arkiv och samlingar (foton, grävdagbäcker, ritningar och fyndlistor mm) i en gemensam digital resurs: ett forskningsredskap med internationell slagkraft som synliggör medelhavsinstitutens arkeologiska verksamhet. Vid sidan av den rent arkeologiska informationen har det omfattande arkivmaterialet betydande historiskt och kulturhistoriskt värde, varför resursen är användbar för ett brett spektrum av forskningsområden liksom för en intresserad allmänhet.

Projektets resultat hittills och ett resonemang om dessa

Slutprodukten Common Ground (CG) är ett kraftfullt forskningsinstrument för nationell och internationell arkeologisk forskning i form av en användarstyrd digital plattform. Denna är baserad på open-source-miljön Arches, skapad specifikt för kulturarvsforskning och utvecklad i enlighet med best practice, FAIR-principerna och projektgruppens Data Management Plan. Resursen samlar på ett och samma ställe omfattande data från svensk arkeologisk fältverksamhet i medelhavsregionen. Detta material har hittills varit svåröversiktlig och svåråtkomlig, varför CG avsevärt effektiviserar forskningsfältets arbetsprocesser; projektarbetet har möjliggjort en fullständig inventering av befintlig dokumentation i institutens arkiv och resulterat i en helhetsbild som tidigare saknats. Arbetet med plattformen har utöver institutens vetenskapliga personal involverat en stort antal svenska arkeologer och praktikanter, vilket har lett till tätare kontrakter och genererat nya samarbeten både mellan deltagande institut och med institutioner vid svenska lärosäten. Resursen skapar även en ökad internationell visibilitet för svensk forskning i medelhavsregionen.

Kort om hur infrastrukturen använts samt vilken forskning som påbörjats med hjälp av infrastrukturen

Den webbaserade resursen kommer att lanseras med open access under hösten 2024. Vi samarbetar för närvarande med teknisk personal för att finjustera funktioner liksom med en testgrupp bestående av internationella användare.
Till en början var CG tänkt att vara ett redskap för forskningsförberedande arbete, där sökningar på kronologi, materialkategori och fyndort snabbt ger information om ett arkeologiskt materials omfattning, bevarandegrad, placering och tillgänglighet. Under skapandet av plattformen visade det sig dock att dess data har ett mycket bredare användningsområde och är av stort kultur- och arkeologihistoriskt värde. Plattformen möjliggör till exempel, vid sidan av arkeologisk grundforskning och planering av framtida forskningsarbete, även en kritisk genomlysning av fältverksamheten, något som är av stor vikt för dagens och framtidens arkeologiska arbete. Vidare synliggörs de svenska forskarnas personliga och akademiska nätverk tack vare CG. Detta ger ett nytt och intressant perspektiv på svensk och internationell forskning och ett projekt som använder deep mapping och nätverksanalys som hjälpmedel i studiet av den tidiga svenska medelhavsarkeologin föreligger på utvecklingsstadiet. Dessutom har själva insamlandet av data i sig blivit en intressant forskningsgren. Vi samverkar med kollegor inom ALM och digital humaniora, vilka ser en stor metodutvecklande potential i databasen för det växande forskningsfältet paradata. Eftersom vi ligger i framkant vad gäller användandet av Arches för arkeologiskt material, har plattformen uppmärksammats internationellt. Vi står i kontakt med andra liknande projekt under utveckling (Ariadne+, SweDigArch, Fasti Online) i syfte att utbyta erfarenheter till gagn för det fortsatta utvecklingsarbetet och för att garantera kompatibilitet mellan system både i Sverige och på ett internationellt plan.

Oförutsedda tekniska och metodiska problem, samt avvikelser från den ursprungliga planen

Byte av plattformsmiljö från befintliga Pragmata till det nyutvecklade och mer flexibla Arches, vars struktur bygger på den formella ontologin CIDOC-CRM (https://www.cidoc-crm.org; https://www.archesproject.org), diskuterades och godkändes av RJ redan i samband med halvårsrapporteringen. Vi hänvisar därför till halvtidsrapporten samt ansökan om tilläggsfinansiering i samband med plattformsbytet vad gäller detta. Bytet implementerades utan problem av internationellt erfarna systemutvecklare vid Takin Solutions i enlighet med best practice. Resultatet är en starkt förbättrad infrastrukturresurs, vilken är kompatibel med flertalet av dagens digitala system.
Pandemin medförde förseningar i arbetet till följd av hårda restriktioner i Italien och Grekland. Projektet drabbades av bemannings- och handledningsproblem vad gällde såväl personal som praktikanter samt av begränsad tillgång både till arkiv och arkeologiskt material, då museimagasin i både Italien och Grekland var svår- eller till och med otillgängliga. Särskilt Rominstitutet hamnade i en komplicerad situation, där personal fastnade både i Rom och Sverige och inte kunde utföra sina arbetsuppgifter. Slutligen kunde inte de presentationerna av CG som planerats till 2020 hållas vid de deltagande institutionerna.
Dokumentationen från Labraunda har planenligt digitaliserats och integrerats i Alvin. Däremot har UU ännu inte hittat någon lösning på Alvins kommunikationsproblem med nyare system: oförmågan att exportera data från Alvin gör att Labraunda-dokumentationen ännu inte är sökbar i Common Ground.

Förändrade behov

Det upptäcktes på ett tidigt stadium att Pragmata inte uppfyllde de högt ställda krav på användargränsnitt för underhåll, registrering och berikning av data, bildannotering och applikationsprogrammeringsgränsnitt som möjliggör samarbeten med större internationella och europeiska grupperingar. Bytet till Arches var därmed helt nödvändigt. Plattformen tillgodoser nu högt ställda krav på ett system med en väletablerad databeskrivningsmodell och långsiktig systemfinansiering . Vidare sågs snabbt som bekymmersamt att Pragmatas systemutveckling och underhåll var knutet till en enda person, ett sårbarhetsproblem som dock också löstes i och med övergången till Arches, då detta system har en stor internationell user community (vilket garanterar lång livslängd). Förändringar i projektets och referensgruppens tekniska kompetens var också en viktig fråga i plattformsbytet. Vi förlorade exempelvis en nyckelperson med specifik IT-kompetens (Pragmatas utvecklare) på ett tidigt stadium, vilket aktualiserade behovet av plattformsbyte. Dessutom tvingades ytterligare två medlemmar med specifika kompetenser av stort värde att avsäga sig uppdraget av hälsoskäl.

Arbetets integrering i myndigheten/organisationen, samt hur infrastrukturen ska underhållas långsiktigt

Plattformen kan enkelt nås via en gemensam portal samt via institutens webbplatser. Projektet och den färdiga resursen är redan väl integrerad i institutens vetenskapliga och pedagogiska verksamheter. Medelhavsinstitutens styrelser har fattat beslut om att garantera den elektroniska resursens förvaltning framöver, oavsett styrelsesammansättning och/eller byte av institutschef. Resursen förvaltas av IT-avdelningen vid Uppsala universitet (UU), som ansvarar för applikationsdrift och uppdateringar. Instituten har vidare anställt en egen data steward med arkeologisk kompetens för kvalitetskontroll och komplettering av data. Därtill kommer institutens biträdande direktörer att framöver spela en aktiv roll i vidareutvecklingen av resursen. Det är vidare av stort värde att institutens arkiv sammanförts. Inventeringarna givit en mycket tydligare överblick över svensk arkeologisk forskning i medelhavsregionen, något som redan har berikat institutens kontextuella betydelse och historiska perspektiv.

Infrastrukturens tillgänglighet och förhållande till krav på öppen tillgänglighet och Open Science.

Projektet inventerar medelhavsinstitutens samlade arkeologiska arkiv (rådata), som tillgängliggörs med open access för fri användning av forskarsamhället

Internationella samarbeten

Vi står i kontakt med ett flertal internationella och nationella aktörer, såsom Fasti Online (AIAC, www.fastionline.org), ARIADNE Research Infrastructure (www.ariadne-research-infrastructure.eu), ToposText (www.topostext.org), DIGITARCH (www.site.unibo.it/digitarch), SweDigArch (www.swedigarch.se), Pelagios (https://pelagios.org/), Arachne (https://arachne.dainst.org/), liksom centrumbildningar inom Digital humaniora och ABM. Ett nära samarbetet både med den internationella referensgruppen och med ICT-konsulten Takin Solutions har givit oss tillgång till ytterligare relevanta nätverk av stor gagn för instituten och svensk forskning, samtidigt som dessa experters erfarenhet garanterar att vi i utvecklande och förvaltande följer best practice.

Eventuella publikationer som tillkommit till följd av den forskning som bedrivits i anslutning till infrastrukturen

Då projektarbetet nyss slutförts har det hittills inte genererat trycka publikationer. Vi avser dock att diskutera erfarenheter av arbetet och möjligheter till vidareutveckling i kommande artiklar. Däremot har projektet muntligen presenterats i internationella vetenskapliga sammanhang såsom The 29th Meeting of the European Association of Archaeologists i Belfast i augusti 2023 och workshopen Using Linked Open Data and Preliminary Prep for Digital Storytelling to Promote/Disseminate Archives, organiserad av British School at Athens i februari 2024. Vi förbereder i skrivande stund en presentation av arbetsprocessen (”Creating Common Ground. Swedish Archive Research on the Past for the Future”) för The 30th Meeting of the European Association of Archaeologists (Rom, augusti 2024).

Länkar till egna webbsidor
www.commongroundarch.org, www.sia.gr, www.isvroma.org, www.srii.org
Bidragsförvaltare
Svenska institutet i Rom
Diarienummer
IN18-0217:1
Summa
SEK 11 558 000
Stödform
RJ Infrastruktur för forskning
Ämne
Antikvetenskap
År
2018