Lars Berglund

Translatio musicae: fransk och italiensk musik i norra Europa, ca. 1650–1730

Fransk och italiensk musik hade stort genomslag i de lutherska delarna av Europa, inte minst under slutet av 1600- och början av 1700-talet. Det är anmärkningsvärt hur eliterna i norr föredrog och eftertraktade sina konkurrenters musik: det franska kungadömet och den romersk-katolska kyrkan. I projektet studerar vi hur fransk profan och italiensk sakral musik överfördes till och användes i norra Europa, med Dübensamlingen som utgångspunkt. Vi använder begreppet ’translatio’ för att beskriva en samtidig rörelse av både förflyttning och anpassning för nya sammanhang. Projektet har tre delar: (1) kartläggning av cirkulationsvägarna; (2) identifiering och analys av de viktigaste förmedlarna och deras roller, och (3) närstudier i några exempel på lokala bearbetningar av musiken för dess nya sammanhang. Huvudmaterial är musikhandskrifterna och trycken i Dübensamlingen, men kompletterade dels med musik bevarad vid europeiska bibliotek, dels historiska inventarier över nu förlorad musik – ett i stort sett förbisett källmaterial. Vi använder filologiska metoder for att spåra samband mellan bevarade musikalier och kartlägga nätverken av medlare. Vi kommer även att transkribera och analysera ett urval kompositioner för att påvisa bearbetnings- och imitationspraktiker. Vårt syfte är att bidra med en ny förståelse av kulturella relationer i det tidigmoderna Europa, genom att fokusera på hur konkurrerande former av religiös och politisk tillhörighet förmedlades i och genom musik.
Bidragsförvaltare
Uppsala universitet
Diarienummer
P18-0070:1
Summa
SEK 3 918 000,000
Stödform
RJ Projekt
Ämne
Musikvetenskap
År
2018