Helena Victor

När tiden stannade - livsöden och dödsögonblick i Sandby borg

Projektet behandlar fornborgen Sandby borg på Öland där tidigare undersökningar tyder på en våldsam massaker av borgens invånare i slutet av 400-talet. Offren har inte begravts utan ligger kvar inne i husen. Borgen har sedan aldrig återanvänts. Detta har skapat ett mycket ovanligt källmaterial som ger en unik inblick i enskilda individers livsöden och död liksom människors sociala organisation och materiella kultur under mellersta järnåldern.

Det första delprojektet omfattar arkeologiska utgrävningar och fyndbearbetning särskilt på skeletten, samt laborativa analyser för att klargöra vad som hänt. Med fokus på individernas och föremålens livshistoria och den enskilda händelsen använder vi oss bland annat av forensisk metodik kombinerat med 3D-foto. Detaljerade osteologiska analyser samt undersökningar av stabila isotoper och DNA används för att ge en så detaljerad bild som möjligt av människorna i borgen och deras öde.

Det andra delprojektet undersöker vilken roll Sandby borg kan spela i dagens samhälle och hur borgens historia kan förmedlas på ett etiskt sätt. Fokus är på meningsskapande och kommunikation av "svåra kulturarv", spår av traumatiska händelser som kan vara svåra att förstå och försonas med.

Projektet genomförs som ett samarbete mellan Museiarkeologi Sydost/Kalmar läns museum, Linnéuniversitetet och Stockholms universitet.
Slutredovisning
Syfte/Genomförande

Projektet behandlar fornborgen Sandby borg på Öland där en massaker av invånarna skedde runt 500 e Kr. Offren har inte begravts utan ligger kvar där de föll. Det frusna ögonblicket ger en unik inblick i enskilda individers livsöden och död liksom tidens sociala organisation och materiell kultur under järnåldern.

Projektet genomfördes som ett samarbete mellan Kalmar läns museum (KLM), Stockholms universitet (SU) och Linnéuniversitetet (LNU) och var uppdelat i två delar, SP1 och SP2. SP1 har omfattat arkeologiska utgrävningar och fyndbearbetning för att med särskilt fokus på skeletten på individnivå studera hur offren levde och dog. Vad kan man säga om deras kulturella och biologiska egenskaper utifrån arkeologiska, osteologiska, forensiska och molekylära analyser? SP2 har undersökt vilken roll Sandby borg kan spela i dagens samhälle och hur borgens historia kan förmedlas på ett etiskt sätt. Fokus har legat på meningsskapande kommunikation av ”svåra kulturarv”, spår av traumatiska händelser som kan vara svåra att förstå och försonas med. Projektet har inte genomgått några större förändringar i förhållande till ansökan. Det har tillkommit 3 doktorander (finansierade på annat håll) samt flera spin-off-projekt.

SP1:
Victor och Papmehl-Dufay (KLM) har lett två arkeologiska undersökningar i borgen, Hus 4 under 2016 och Hus 52 under 2017. Osteologiska analyser har utförts på individer som då påträffats samt på individer från tidigare år. Kjellström har arbetat med doktorand Clara Alfsdotter (LNU) och studerat bl a trauma på de mänskliga kvarlevorna. Vid SU har analyser av stabila kol-, kväve-, svavel- och strontiumisotoper utförts på ben och tänder från de mänskliga offren, från djur, samt på förkolnade sädeskorn. Analyserna har genomförts av G. Eriksson tillsammans med masterstudenter. Bevarandegraden hos skeletten är ca 50%, vilket innebär att inte alla individer eller prover har gett resultat. Av det mänskliga materialet finns kol- och kväveisotopdata från 15 individer, totalt 35 prover (55% av planerade 64 prover). För 11 av dessa individer finns data från flera tidpunkter under livstiden som visar på små till måttliga förändringar. Totalt 10 prover från 8 individer analyserades med avseende på svavelisotoper. Därtill analyserades sekvensdata på 18 tänder från 13 individer med avseende på strontiumisotoper.

Djurbensmaterialet var mycket dåligt bevarat. Endast 21 av 57 prover (37%) gav tillförlitliga resultat från kol- och kväveisotopanalyserna; av dessa prover kunde 6 även analyseras för svavelisotoper. Utöver djurbensmaterialet har även förkolnade sädeskorn analyserats med avseende på stabila kol- och kväveisotoper. Isotopanalyserna låg också delvis till grund för urvalet av prover för 14C-datering.

SP2:
Petersson och Jonsson Malm har tillsammans med doktorand Gustav Wollentz arbetat med olika fokusgrupper inom: 1) utbildning 2) kreativ/konstnärlig verksamhet och 3) företagande. Jonsson Malm och Petersson har genomfört intervjuer och deltagande observationer (Jonsson Malm m fl manus).


Viktiga resultat

Analyser som visar på människornas liv och död
Hittills har ca 30 individer påträffats, varav ca 10 är mer kompletta. Alla åldersgrupper är representerande och ca 34% är barn, ett normalt demografiskt utsnitt som tyder på att hela borgens befolkning attackerades. De osteologiska analyserna av de mänskliga kvarlevorna visar ett skademönster som reflekterar en "effektiv" våldssituation med minimalt men dödligt våld (Alfsdotter & Kjellström 2018). Kropparna tycks inte ha blivit hanterade efter döden och deras position samt den arkeologiska kontexten tyder på att förövarna var många till antalet samt att attacken var väl organiserad. I relation till rådande vålds- och konfliktdiskurs under en kristid på Öland har attacken utgjort en maktdemonstration med syfte att skrämma och kontrollera. DNA-analyserna på offren visar att det rör sig om en genetiskt homogen grupp människor med en sannolikt sydskandinavisk affinitet (Rodríguez Varela et al. in prep). Det faktum att kropparna låg kvar orörda gjorde att aldrig tidigare observerade detaljer i fysisk nedbrytning kunde kartläggas (Alfsdotter & Kjellström, in print). Resultaten kan revidera tidigare teorier om nedbrytningsmönster och hantering av kroppar inom arkeologin. De osteologiska resultaten har också lyft fram såväl fysiska som psykosociala faktorer relaterade till våldshandlingar på både individuell och populationsnivå.

Trots dålig bevaring av skelettmaterialet visar kol- och kväveisotopanalyser att dieten var relativt homogen inom population vilket kan tyda på ett relativt välmående, med små till måttliga förändringar över livstiden. Analys av förkolnade sädeskorn indikerar också att boskap och gödslade grödor dominerade dieten, kompletterat med marina resurser (och ev sötvattensfisk). Svavel- och strontiumisotopanalyser visar att offren var både lokala och icke-lokala, och att de i många fall rört sig utanför Öland under livstiden. Särskilt intressant är att flera barn har rest till eller från Öland när de var 1,5–2 år.
Totalt har 29 st 14-C-dateringar utförts på 8 mänskliga skelett, 5 djurben, 13 cerealia, 3 härdar utanför borgen. Utifrån dietanalyser, 14C-dateringar och modellering har vi kunnat fastställa dateringen av massakern till ca. 500–540 e Kr.


Undersökningar i Sandby borg
I Hus 4 påträffades Sveriges äldsta glasverkstad med bl a pärltillverkning samt ädelmetallhantering. Ca 10 individer påträffades i huset och på gatan, samt självdöda djur som tyder på att djur lämnats kvar i borgen efter massakern. Vi kunde också urskilja två faser, dels vid massakern och dels ett återkommande ca 100 år senare då man verkar ha börjat rasera borgen, ev som en följd av den traumatiska händelsen (Papmehl-Dufay & Victor 2019).

I Hus 52 påträffades en hall med bl a en guldskatt, romerskt glas och en äldre man (ev hövding) ihjälslagen framför högsätet. Modus Operandi samt annan hantering i borgen tyder på starkt brytande av normen om Hallfrid som finns beskrivet i de fornnordiska sagorna. De sociala normer vad gäller t ex krigföring som gäller under yngre järnålder fanns därmed också under mellersta järnålder. Dessutom indikerar det att det har rört sig om en intern konflikt inom Öland under en tid som kännetecknas av stora förändringar, den sk Folkvandringstida krisen (Victor manus).


Svårt kulturarv?
SP2 visar hur en avlägsen händelse som en massaker under järnåldern väcker många frågor och tankar hos utomstående betraktare, ger obehagskänslor och skapar en mycket starkare relation mellan dåtidens och nutidens skeenden än vad som är fallet när enbart arkeologer utforskar fenomenet (jmf. Wollentz 2017, 2018). På frågan om vad som är svårt kulturarv och för vem, blir svaret att det beror på sammanhanget. Åtskillnaden mellan förflutenhet och nutid är mycket starkare i den inomvetenskapliga diskursen än i allmänhetens förhållningssätt. Konstnärers reaktioner belyser tydligt detta, liksom slutkonferensen i maj 2019, där forskare från en rad kunskapsfält diskuterade om Sandby borg är ett svårt kulturarv eller ej. En tydlig skiljelinje fanns mellan naturvetenskapliga och kultur/samhällsvetenskapliga forskare där de senare ansåg detta vara ett svårt kulturarv (Jonsson Malm m fl manus). Frågor har väckts om hur monument och svåra händelser har fungerat som minnesfunktioner för människors historieskapande och hur kommunikation med nya tekniska lösningar kan bidra med att öka förståelsen för icke-verbala och känslorelaterade aspekter. En annan är hur arkeologer och kulturarvsarbetare kan hantera svåra kulturarv i förvaltning och förmedling.


Nya frågor

De nya forskningsfrågorna är många. Att massakern sker under det som kallas den Folkvandringstida krisen leder till frågor om fynden i Sandby borg är en unik händelse, eller finns det i fler borgar på Öland eller fastlandet? Andra frågor är hur sociala nätverk i Östersjöområdet sett ut. Barnens resande och deras roll i sociala nätverk har ställts i fokus. Fynden tyder t ex på kontakter med norra Polen och Baltikum. Frågan är också hur man anpassar sig till nya förhållanden efter en kris i ett samhälle. Dessa frågor har lett fram till formulerandet av ett nytt forskningsprogram som nu söker finansiering.


Projektets spridning

Fram till mars 2020 har 11 artiklar producerats, i de flesta fall flera projektdeltagare tillsammans, i vetenskapliga tidskrifter med peer-review (Open Access), 4 rapporter och 4 i populärvetenskapliga sammanhang. Utöver detta har 28 presentationer gjorts vid nationella och internationella vetenskapliga konferenser, samt 110 föredrag för intresserad allmänhet i olika sammanhang.

Projektet hade en slutkonferens "Sandby borg-New perspectives for Iron Age archaeology in the Baltic region" i maj 2019 med ca 95 deltagare från 6 länder, med två dagars presentationer av projektdeltagarna samt inbjudna talare. Ett syfte var att få projektets (både SP1 och SP2) resultat granskade av utomstående forskare, vilket vi uppnådde. Vi fick mycket feedback och medhåll för våra resultat och teorier. Ett annat syfte var att knyta nya kontakter och bilda nätverk med nya forskare vilket också infriades. Planer för flera framtida projekt har initierats och en ansökan om ett större forskningsprojekt om Ölands fornborgar har nyligen skickats in till RJ.

SP1:Två doktorander har lagt fram varsin lic-uppsats (Alfsdotter 2018; Gunnarsson 2018) som båda berör Sandby borg. Alfsdotter har, delvis tillsammans med Kjellström, analyserat humanbenen bl a avseende trauma och nedbrytning (2018). Gunnarsson har arbetat med nya typer av narrativ och visualisering av förhistorien med Sandby borg som fallstudie (2018; Gunnarsson et al 2018). En spinnoff utgörs av det RJ-finansierade projektet: Sandby borg - en virtuell koppling (KOM16-1352:1).

SP2 höll ett seminarium: Memories of Violence and Oppression i maj 2017 med inbjudna internationella talare. En avhandling har publicerats av Wollentz (2018) med Sandby borg som fallstudie för svårt kulturarv.
Publikationslista
Papers (open access):

Alfsdotter C & Kjellström A. A taphonomic interpretation of the postmortem fate of the victims following the mass killing at Sandby borg. Bioarchaeology International, accepted.

Alfsdotter C & Kjellström A. 2018. The mass killing at Sandby borg: Interpersonal violence and the demography of the victims. European Journal of Archaeology 22: 210-231. DOI: https://doi.org/10.1017/eaa.2018.55

Jonsson Malm, Carolina, Wollentz, Gustav & Petersson, Bodil (manuscript). The Difficult Heritage of Sandby borg - Exploring memories, ideas and uses of an Iron Age massacre site.

Papmehl-Dufay, L. in press: There’s something about islands. Similarities and differences between Öland and Gotland in the Migration period. För RAÄ:s publikation av workshopen ”Relations and runes”, Gotland okt 2017.

Alfsdotter, C., Papmehl-Dufay, L. & Victor, H. 2018. A moment frozen i time: evidence of a late fifth-century massacre at Sandby borg. Antiquity Vol. 92:362. doi:10.15184/aqy.2018.21

Papmehl-Dufay, L. & Söderström, U. 2017. Creating ambassadors through digital media: reflections from the Sandby borg project. Internet Archaeology 46. doi.org/10.11141/ia.46.3

Eriksson, G. Eklund, M. & Lidén, K. (ms b): The allure of the manure: Stable isotope analysis of plants, animals and humans at Sandby borg, Öland. Manuscript in prep.

Eriksson, G. Papmehl-Dufay, L., Noble, G. & Lidén, K. (ms c): Radiocarbon dates and reservoir effects at Sandby borg. Manuscript in prep.

Lidén, K., Calleberg, K. & Eriksson, G. (ms a): Islander or immigrant? Strontium and sulphur isotope analysis of the Sandby borg human remains. Manuscript in prep.

Rodriguez Varela, R., Helgi Swerford, K., Alfsdotter, C., Krzewinska, M., Kjellström, A, Ebenesersdóttir, S., Victor, H., Papmehl-Dufay, L., Agnar Helgason, A., Anders Götherström. In print. DNA-results of the Sandby borg individuals. Archaeological Research Laboratory, Ancient DNA group., Stockholms universitet.

Victor, H. (manuscript). The Petty King in House 52. Breaking the Social Contract of the Hall. Manuscript in prep.

Other Publications:

Papmehl-Dufay & Victor, 2019. Sandby borg IX. Undersökningar 2016. Sandby socken, Mörbylånga kommun, Öland, Sandby borgs skrifter 9, Kalmar läns museum. Kalmar

Papmehl-Dufay & Victor, 2020. Sandby borg XI. Undersökningar 2017. Sandby socken, Mörbylånga kommun, Öland Sandby borgs skrifter 11. Kalmar läns museum. Kalmar.

Papmehl-Dufay, L. 2017. Ett svenskt Pompeji. Fortsatta utgrävningar i Sandby borg. Årsskrift 2017. Historielärarnas förening. Sid. 138–151. Lund.

Papmehl-Dufay, L. & Victor, H. 2016. Sandby borg. Ett fruset ögonblick från folkvandringstid. Årsskrift 2016. Historielärarnas förening. Lund.


Projektanslutna publikationer (dvs ej finansierade inom RJ-projektet):

Alfsdotter, C. 2018. Bad Death at Sandby borg: A Bioarchaeological Analysis of Intergroup Violence and Postmortem Agency of Unburied Corpses. Växjö. Linnaeus University Press, 2018:13.

Alfsdotter, C., 2019. Social implications of unburied corpses from intergroup conflicts: postmortem agency following the Sandby borg massacre. Cambridge Archaeological Journal, Vol. 29, nr 3: 427-442.

Gunnarsson, F. 2018. Archaeological Challenges, Digital Possibilities. Digital Knowledge Development and Communication in Contract Archaeology. Lnu Licentiate No. 21. Linnaeus University Press. Växjö.

Gunnarsson, F., H. Victor & C. Alfsdotter. 2016. Sandby borg VII. Undersökningar 2015. Sandby socken, Mörbylånga kommun, Öland, Sandby borgs skrifter 7, Kalmar läns museum. Kalmar.

Gunnarsson, F. Kusoffsky, M. & D. Sellin, 2018. A Virtual Connection – Creating a Relevant Dialogue Through Cultural Heritage with Virtual Reality. Sandby borgs skrifter 10. Kalmar läns museum. Kalmar.

Petersson, Bodil & Burke, Danny et al. (in press 2020). Experimental Heritage as Practice – Approaching the Past through the Present at the Intersection of Art and Archaeology. Internet Archaeology. Accepted.

Wollentz, Gustav 2017. Prehistoric Violence as Difficult Heritage. Sandby Borg – A Place of Avoidance and Belonging. In: Current Swedish Archaeology Vol. 25 (2017), pp. 199–226.

Wollentz, G., 2018. Landscapes of Painful Pasts - Examining the Temporalities of difficult Heritage. Unpublished Diss. The Faculty of Arts and Humanities at Kiel University.


Akademiska uppsatser:

Andersson, T. 2018. Det är lättare att möta gudarna berusad: Om keramik och dryckesritualer i Sverige under yngre järnålder. Handledare: Ludvig Papmehl-Dufay.

Calleberg, K., 2019. The Victims at Sandby Borg: Tracing mobility and diet using strontium analyses. Masteruppsats i laborativ arkeologi, Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet. Handledare: Kerstin Lidén & Gunilla Eriksson.

Eklund, M. 2019. Changing Agriculture: Stable isotope analysis of charred cereals from Iron Age Öland. Masteruppsats i laborativ arkeologi, Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet. Handledare: Gunilla Eriksson & Matti Wiking Leino.

Hedberg, E. 2017. Ett hus i Sandby borg: Elementanalys av jordprover från Hus 4. Kandidatuppsats i laborativ arkeologi, Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet. Handledare: Sven Isaksson.

Karlsson, Maria. 2017. Sveriges första glasverkstad? En undersökning av glasfynd från Sandby borg och andra tidiga glashantverksplatser i Sverige. Kandidatuppsats i arkeologi, Linnéuniversitetet, Kalmar. Handledare: Ludvig Papmehl-Dufay.

Lindahl, M. 2019. A chronology for a massacre: Bayesian C-14 analysis of the archaeological record from Sandbyborg, Öland. Kandidatuppsats i arkeologi, Linnéuniversitetet, Kalmar. Handledare: Ludvig Papmehl-Dufay.

Thulin, J. 2017. När tiden stannade: en analys av utställningen om Sandby borg på Kalmar läns museum. Handledare: Peter Skoglund.


Utbildningsmaterial:

En grundkurs på 7,5 hp, Sandby borg: Arkeologin, händelsen, tiden, ges årligen sedan 2016 med Helena Victor och Ludvig Papmehl-Dufay som lärare. Flera seminariegrävningar för arkeologistudenter vid LNU har också förlagts till Sandby borg. Sandby borg har också behandlats av flera uppsatser och används i undervisningen. Sex studenter från LNU har gjort sin praktik på KLM och då arbetat med Sandby borgsprojektet.

Det har också skapats ett ’Skapande skola’-projekt vid Kalmar läns museum. ’Vem var det som började?’ med Sandby borg som utgångspunkt för konflikthantering för mellanstadiet.


Populära publikationer (i urval):
Papmehl-Dufay, L., Victor, H. & Alfsdotter, C. 2019. The Sandby borg massacre. Life and death in a 5th-century ringfort. Current World Archaeology 96, pp 30–36.
Papmehl-Dufay, L. & Victor, H. 2018. Brottsplatsen. Populär Arkeologi 5/2018, sid 12–17.

Konferensdeltagande o dyl
Gunilla Eriksson: Sandby borg – a 5th century ring fort on Öland. Presented at the annual conference of the Department of Archaeology and Classical Studies, Stockholm University, 7 Dec 2016.

Carolina Jonsson Malm: Organisatör och talare på Memories of Violence and Oppression: Developing new uses of difficult heritage sites and landscapes, Linneuniversitetet, maj 2017, Kalmar.

Bodil Pettersson: Organisatör och talare på Memories of Violence and Oppression: Developing new uses of difficult heritage sites and landscapes, Linneuniversitetet, maj 2017, Kalmar.

Ludvig Papmehl-Dufay: Sandby borg på Öland, järnåldersborgen där tiden stannade. Katedralskolan i Lund, mars 2018, Lund.

Ludvig Papmehl-Dufay: Similarities and differences between Öland and Gotland in the migration period. Relations and runes, workshop på Gotlands museum okt. 2017, Visby.

Ludvig Papmehl-Dufay: Crowdfunding av utgrävningarna i Sandby borg. Utbildning i regi av Arbetets museum, Gävle 2 feb-mars 2017, Gävle.

Ludvig Papmehl-Dufay: Sandby borg på Öland. Järnåldersborgen där tiden stannade. Katedralskolan i Lund, 2 februari 2017, Lund.

Ludvig Papmehl-Dufay: Crowdfunding i Sandby borg. Workshop, Crowdsourcing på museet, Riksutställningar, 11 november 2016, Stockholm

Ludvig Papmehl-Dufay: Public archaeology at Sandby borg. Presentation för INNOVARCH, nov 2016, Kalmar.

Helena Victor & Ludvig Papmehl-Dufay: Där tiden stannade. Livsöden och dödsögonblick i Sandby borg. Stockholms universitet, forskarseminarium, 15 mars 2017, Stockholm.

Helena Victor: Sandby borg-Frozen in Time. The Faculty of Arts and Humanities at Kiel University april 2016, Kiel, Tyskland.

Helena Victor: Sandby borg -The Artirfacts. ’Das Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie vid Schloss Gottorf, april 2016, Tyskland.

Helena Victor: När tiden stannade. Livsöden och dödsögonblick i Sandby borg. Riksantikvarieämbetets Höstmöte, nov 2016, Stockholm.

Helena Victor: Sandby borg- ett fruset ögonblick. Historiska museet 1 feb 2017, Stockholm.

Helena Victor: Sandby borg as a difficult heritage-the archaeolgical material. Memories of Violence and Oppression: Developing new uses of difficult heritage sites and landscapes, Linneuniversitetet, maj 2017, Kalmar.

Helena Victor: Sandby Borg –Motive for a Massacre from the Migration Period? 69th International Sachsensymposion, sept 2018, Stockholm.

Helena Victor: Sandby borg, När tiden stannade – livsöden och dödsögonblick. Det Norske Arkeologmøtet, okt 2018, Tromsö, Norge.

Helena Victor: Kulturarvsmonolog - Sandby borg-massakern. Riksantikvarieämbetets Höstmöte, nov 2018, Stockholm. https://youtu.be/-_1ZzfePCC4

Helena Victor: Massakern i Sandby borg- vad hände och varför? Universitetsmuseet i Bergen, april 2019, Norge.

Helena Victor: Senaste från Sandby borg- vad hände och varför? Oldskriftssällskapet, Nationalmuseet, 10 dec 2019, Köpenhamn.

Helena Victor: The 5th century massacre at Sandby borg - What happened and why? Ancient DNA symposium, sept 2019, Uppsala.Projektets slutkonferens:

I slutkonferensen Sandby borg: New perspectives for Iron Age archaeology in the Baltic region, Linnéuniversitetet, 8–10 maj 2019, Kalmar. Alla projektdeltager föll föredrag.

Ludvig Papmehl-Dufay & Helena Victor: Introduction to the archaeology at Sandby borg.

Anna Kjellström & Clara Alfsdotter: Life, death and thaphonomy of the individuals.

Ludvig Papmehl-Dufay: After the massacre. Evidence of later activities at Sandby borg.

Gunilla Eriksson, Kerstin Lidén & Kerstin Calleberg: Islander or immigrant? Strontium and sulphur isotope analysis of the Sandby borg human remains.

Gunilla Eriksson, Markus Eklund & Kerstin Lidén: Diet and date – stable isotopes and reservoir effects at Sandby borg.

Bodil Petersson, Carolina Jonsson Malm & Gustav Wollentz. How, when and for whom is Sandby borg a difficult heritage? Exploring memories, ideas and uses of an Iron Age massacre site.

Helena Victor: The Migration Period material culture of Sandby borg.


Populär förmedling (ett urval):


Föredrag

Helena Victor har hållit ca 80 publika föredrag om Sandby borg för allmänheten på Öland, i Kalmar, Kalmar län, Stockholm, Göteborg, Halmstad, Växjö osv.

Ludvig Papmehl-Dufay har hållit ca 30 publika föredrag om Sandby borg för allmänheten på Öland, i Kalmar, Kalmar län, Uppsala, Lund, Göteborg, Växjö osv.


TV, Radio och Poddar (ett urval):

Ett stort antal inslag har funnits i svenska nyhetsprogram och radio under 2016-2019.
Här är ett exempel från Vetenskapsradion Kulturnytt i P1: https://youtu.be/STAbsdt4h1g

Flera poddinslag har också genomförts.

Här är ett exempel med Helena Victor. ’Sandby borg-massakern närmare en lösning’ hos Vetenskapsradion, april 2018:https://podtail.com/en/podcast/vetenskapsradion-historia/sandby-borg-massakern-narmare-en-losning/

Här en från Ölandsbladet: http://poddradio.blogg.olandsbladet.se/blogg/sammanfattning-och-senaste-nytt-frn-sandby-borg/

Linnéuniversitetets Humpod med Ludvig Papmehl-Dufay: https://humpodd.wordpress.com/2019/10/01/massakern-i-sandbyborg/

Dan Snow's History Hit Med Clara Alfsdotter: https://player.fm/series/dan-snows-history-hit-106527/breaking-news-the-sandby-borg-massacre

Flera TV-inslag har filmats, bl a för Vetenskapens värld, SVT, Smithsonian History channel i USA, Discovery USA och Tysk TV. Där bla filmmaterial från Sebastian Jakobssons (Waxfilm) använts.

Många nyhetsartiklar har också publicerats, både i Sverige och utomlands. Här är några exempel.

Archaeology: https://www.archaeology.org/issues/207-1603/features/4158-sweden-sandbyborg-massacre

Svenska dagbladet: https://www.svd.se/hamnd-kan-ligga-bakom-massakern-pa-oland

BBC News: https://www.bbc.com/news/world-europe-43899393

New York Times: https://www.nytimes.com/2018/04/25/science/massacre-sweden-archaeology.html

The Guardian: https://www.theguardian.com/science/2018/apr/25/swedish-archaeologists-uncover-brutal-5th-century-massacre

Barometern om spridningen av Sandby borg i världen: https://www.barometern.se/oland/sa-manga-naddes-nar-sandby-borg-blev-varldsnyhet/

SVD om spridningen: https://www.svd.se/massakern-pa-oland

Expressen om spridningen: https://www.expressen.se/kvallsposten/massmordet-pa-oland-en-varldsnyhet-terrordad/

National Geographic på spanska: https://historia.nationalgeographic.com.es/a/que-motivo-masacre-sandby-borg_7697


Utställning:
2016 invigdes en ny permanent utställning om Sandby borg på KLM, Sandby borg-När tiden stannade. Där presenteras Sandby borg, dels med fynd och dels med bilder, texter och digitala applikationer. Projektets nya resultat infogas i utställningen efterhand. 2019 uppdaterades utställningen i större omfattning med nya fynd och montrar. Dagliga visningar sker i utställningen och flera pedagogiska program har tagits fram för att användas med utställningen. Pedagogiska program för både barn och vuxna har tagits fram med olika inriktningar. KLM som helhet är engagerade i projektet som numera är ett av flaggskeppen på museet.

Utställningen, liksom hela Sandbyborgsprojektet har en egen grafisk profil som skapats av designer och arkeologifotografen Daniel Lindskog. Han har också tagit många av projektets foton och filmer.

Länk: https://kalmarlansmuseum.se/besok-oss/utstallningar/pagaende-utstallningar/sandby-borg-nar-tiden-stannade/


Webmaterial (ett urval):

Projektets hemsida (sandbyborg.se) och facebooksida (facebook.com\sandbyborg) hålls uppdaterade sedan flera år. Facebooksidan har ca 5000 följare från hela världen och hemsidan har ca 200 unika besök per dag. Texter finns på både svenska och engelska. På hemsidan finns också en 3D-modell, samt möjligheter att se borgen och innehåll från grävningarna i olika digitala applikationer (https://www.sandbyborg.se/det-digitala-sandby-borg/)

Här är ett exempel på en digital visning: https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=02b44279e6354644859275e9b43ca2ef

Det finns också flera 3D-modeller från borgen med skelett, hus, fynd o dyl på: https://sketchfab.com/ma_klm

Virtuella upplevelser för VR-utrustning finns också. Här är ett ex på en rundtur: https://youtu.be/lfnfuaEfgrA

Det finns ett stort antal animeringar, populära texter, spekulerande ”artiklar” o dyl på Internet.

Youtube-filmer (i urval):

Många filmer har gjorts av Sebastian Jakobsson, Vaxfilm och Daniel Lindskog.

Film om grävningen 2017: https://youtu.be/SbjdpK5TI2M

Film om guldfyndet 2017: https://www.youtube.com/watch?v=IUun5znMbDs

En film om RJ-projektet om Sandby borg som VR-upplevelse: https://youtu.be/STAbsdt4h1g

Film om en marinarkeologisk insats 2018: https://youtu.be/SisUwm8iqfc

Film från första dagen på grävningen 2018: https://youtu.be/j2Jep-_ByYQ

Film om en dag på grävningen 2018: https://youtu.be/coamu7cAIa0

Film om en annan dag på grävningen 2018: https://youtu.be/ON2T6Dn5B_w

Gunilla Eriksson, docent i laborativ arkeologi vid Stockholms Universitet, berättar vilka resultat man kan få av skeletten från Sandby borg https://youtu.be/z0EoVIeR7Oc
Bidragsförvaltare
Kalmar läns museum
Diarienummer
P15-0138:1
Summa
SEK 5 110 000,000
Stödform
RJ Projekt
Ämne
Arkeologi
År
2015