Anandi Hattiangadi

Grunderna för epistemisk normativitet

Många anser att vi bör tro att klimatförändringarna orsakas av människan, att denna trosföreställning är rättfärdigad givet vår evidens och att klimatskepticism inte är rationellt tillåten. Dessa epistemiska påståenden verkar vara normativa - de rör vad vi bör tro, är rättfärdigade att tro eller är tillåtna att tro. Epistemisk normativitet reser grundläggande frågor om epistemologins semantik, metafysik och epistemologi; frågor som traditionellt ställts om normativa moraliska påståenden, som mord är fel . Representerar epistemiska påståenden hur saker är, eller uttrycker de enbart gillandet av en policy? Är vissa av dessa påståenden absolut sanna, eller är de bara sanna relativt ett visst perspektiv? Om de är absolut sanna, finns det objektiva fakta som gör dem sanna? Och kan vi ha kunskap om dem? Vårt mål är att försvara Robust Realism som svarar positivt på samtliga ovanstående frågor. Vi vänder oss emot en dominerande antirealistisk trend inom studiet av epistemologins grunder som främst härrör från idén att epistemologi är en normativ disciplin. Utöver att bidra till vår förståelse av grunderna för epistemisk normativitet så kommer detta projekt ha relevans för aktuella frågor så som förståelsen av vetenskap och den skenande nonchalansen inför fakta och evidens. Enligt Robust Realism så rättfärdigar klimatforskarnas data objektivt tron på människoorsakade klimatförändringar, och det finns en absolut skillnad mellan äkta, välgrundade nyheter och propaganda. Projektsida: https://sites.google.com/view/found-ep-norm/home

Anslagsförvaltare
Stockholms universitet
Diarienummer
P17-0487:1
Summa
SEK 7 050 000,00
Stödform
Projekt
Ämne
Filosofi
År
2017