Anna Källén

Kod, Narrativ, Historia: Samtida meningsskapande kring forntida DNA

Arkeogenetik—användningen av molekylärgenetiska metoder för att analysera DNA från forntida människor och djur—är ett växande forskningsfält som de senaste åren tilldelats betydande anslag och fått stort populärvetenskapligt genomslag. Trots det ökande intresset för arkeogenetisk forskning saknas kunskap om hur det går till när historiska berättelser skapas ur DNA-koder. DNA-koden består av en serie små streck som i sig inte har någon betydelse. För att bli meningsfull måste en sådan serie jämföras med andra serier och beskrivas med ord (som ”arab” eller ”mångkultur”). Men hur ser de processer ut varigenom DNA-koden omvandlas till historiska berättelser? Formuleras dessa berättelser av forskare, museer eller journalister, eller skapas de i samspel mellan dessa och andra aktörer? Föreliggande forskningsprojekt undersöker hur och av vilka aktörer och medier som ordlös DNA-kod omvandlas till meningsfulla historiska berättelser. En forskargrupp bestående av en arkeolog, en mediahistoriker och en idéhistoriker kommer att följa tre arkeogenetiska forskningsprojekt i Frankrike, Storbritannien och Sverige, och analysera de narrativ som kan kopplas till projektens resultat. Genom internationella jämförelser undersöks om och hur berättelserna är kopplade till de respektive ländernas aktuella politik, nationella narrativ och traditionella historieskrivning. Studien bidrar med viktig ny kunskap om samspelet mellan naturvetenskap, humaniora, media och populärvetenskap.
Anslagsförvaltare
Stockholms universitet
Diarienummer
P17-0574:1
Summa
SEK 7 793 000,00
Stödform
Projekt
Ämne
Kulturstudier
År
2017