Karl G. Johansson

Texttraditionens möjligheter. Variation och förändring i medeltidens handskriftskultur

Variation och förändring är centrala för det här programmet. Medeltidens manuskriptkultur har karakteriserats av just variation på alla nivåer, från paleografi och ortografi till traderingen av motiv och större textenheter. En viktig utgångspunkt är därför att denna variation troligen spelar en central roll för vår förståelse av normer och förändring i en framväxande skriftkultur. Vi planerar därför att genomföra studier av de möjligheter som handskriftskulturen ger till förändring i traderingen av texter för att fomulera en systematisk syntes. Två perspektiv kommer att vara centrala, nämligen tid och rum. Vi kommer att operera med relativt öppna avgränsningar av både tidsperioden och det geografiska området som omfattas av studien vilket kan bli en utmaning men är avgörande för vårt sätt att närma oss materialet. Den relevanta tidsperioden avgränsas till ca 900-ca 1600, men denna avgränsning kommer att överskridas i båda riktningarna när det blir nödvändigt för att belysa våra frågeställningar. Först och främst inriktas vår utforskning mot den nordiska regionen, men perspektivet måste hela tiden justeras i relation till det europeiska materialet. Det övergripande syftet med programmet är tvådelat. Den första forskningsuppgiften syftar till att skapa en systematisk förståelse av förutsättningarna för texters tradering under perioden. Ett andra syfte är att utveckla teori och metod och relatera vår diskussion till ett internationellt forkningsmiljö.
Anslagsförvaltare
Universitetet i Oslo
Diarienummer
M17-0173:1
Summa
SEK 44 555 000,00
Stödform
Program
Ämne
Språkstudier
År
2017