Francesco Ciabuschi

Värdeskapande i kampen mot antibiotikaresistens: En undersökning av näringslivsaktörers roller i sektoröverskridande internationella partnerskap.

Snabbt ökande antibiotikaresistens är ett globalt hot. I kombination med brant minskande antibiotikautveckling bland världens läkemedelsföretag har detta givit upphov till ett antal internationella partnerskap mellan industri, myndigheter och civilsamhälle för att bemöta detta hot. Även om partnerskap mellan olika sektorer i samhället studerats tidigare har forskningen producerat ringa kunskap om dessa sektoröverskridande internationella partnerskap. Projektet syftar därför till att undersöka hur sådana partnerskaps komplexitet i termer av hur stora skillnader mellan aktörer från olika sektorer, intressekonflikter, och partnerskapens internationella dimension påverkar deras chanser att uppnå sina mål. För att uppnå detta syfte kommer vi först att kartlägga näringslivspartners roller i ett antal sektoröverskridande internationella partnerskap. Därefter kommer vi med hjälp av en flerfalls-studie, en enkätstudie, och agent-baserad datormodellering att jämföra och analysera situationer där näringslivspartners medverkan har bidragit till att skapa olika typer och nivåer av värde. Resultaten ger oss viktiga insikter i hur och under vilka omständigheter näringslivspartners kan bidra positivt till värdeskapande i sektoröverskridande internationella partnerskap i kampen mot antibiotikaresistens. Resultaten kommer utöver att publiceras i välrenommerade tidskrifter även kommuniceras till industri, hälsomyndigheter och politiska beslutsfattare i Sverige, EU och globalt (ex. WHO och FN).
Anslagsförvaltare
Uppsala universitet
Diarienummer
P17-0736:1
Summa
SEK 6 541 000,00
Stödform
Projekt
Ämne
Företagsekonomi
År
2017