Christopher Stroud

Språkligt medborgarskap: Dekoloniala dialoger

Syftet är att i monografiform behandla frågan om vilken teoretisk ram som bäst fångar en föreståelse av fenomenet flerspråkighet som transformativt medel för samhällsutveckling. Begreppet flerspråkighet har varit centralt för hur vi uppfattar och hanterar våra relationer till olikhet i sociala kontaktsituationer. Begreppets koloniala förankring bidrar dock fortsatt till att språkligt reproducera makthierarkier och ojämlikhet, vilket omöjliggör användningen av flerspråkighet som en positiv faktor i samhällsförändring. Monografin kommer att innehålla en syntes av empiriskt arbete och vidareutveckla en innovativ teoribildning kring ‘språkligt medborgarskap’, ett begrepp som jag myntat 2001. Begreppet ‘språkligt medborgarskap’ utgår från en uppfattning av språk som dynamiska praktiker som inte alltid låter sig fångas i ett konventionellt språkligt systembegrepp, och som är kopplade till en turbulent sociolingvistisk verklighet karakteriserad av dissonans, komplexitet, mångfald och konflikt. Det är under sådana förhållanden som talarna språkligt kan skapa sig ett socialt förhandlings- och förändringsutrymme. Arbetet med volymen inbegriper ett dekolonialt förhållningssätt och kommer att diskutera språkligt medborgarskap och flerspråkighet i förhållande till språkfilosofiska tänkare verksamma i både nord och syd. Forskningsvistelse vid universitetet i Sao Paulo under en månad möjliggör rika utbyten omkring dekolonialt tänkande med centrala aktörer i fältet.
Anslagsförvaltare
Stockholms universitet
Diarienummer
SAB19-1031:1
Summa
SEK 1 288 000,00
Stödform
RJ Sabbatical
Ämne
Språkstudier
År
2019