Ellen Bijvoet

Uppfattningar och uppskattningar av ”svenska med något utländskt” – en studie om attityder till brytning och förortsklang i Sverige, i samarbete med Språkrådet

En central uppgift för Språkrådet är att medvetandegöra föreställningar och attityder som kopplas till språk i ett samhälle. För trovärdigheten är det avgörande att detta sker på solid vetenskaplig grund. Därför vill myndigheten satsa på kunskapsutveckling inom området. Språkrådet har också ett stort behov av vetenskaplig handledning i nya metoder inom språkattitydforskningen, vilket är en viktig anledning till detta samarbete. Föreliggande studie behandlar attityder till migrationsrelaterad språklig variation. Fokus ligger på hur människor i Sverige idag uppfattar och förhåller sig till svenska med brytning, men också till svenska med en klang av förorten, förortssvenska. Den är baserad på en gedigen forskningsöversikt och designad för att fylla kunskapsluckor med avseende på två områden. Det ena är attitydförändringar över tid, som mäts genom att upprepa frågeställningar från tidigare studier. Det andra är fokus på grupper av språkbrukare som är underrepresenterade i tidigare forskning: andraspråkstalare, grindvakter och boende utanför storstadsområdena i södra och mellersta Sverige. Både kvalitativa och kvantitativa data samlas in genom enkäter, lyssnarexperiment och gruppdiskussioner. Projektet syftar till att belysa de sociala implikationerna av att tala ”svenska med något utländskt”. Detta är angeläget eftersom såväl svensk som internationell forskning visar att språkattityder interagerar med sociala fenomen som diskriminering, marginalisering och segregation.
Anslagsförvaltare
Språkrådet
Diarienummer
RMP20-0015
Summa
SEK 1 621 000,00
Stödform
Flexit
Ämne
Språkstudier
År
2020