Hongye Bai

Improvisation och hopp för att möta assimilation: Mongoliska identiteter i ett Kina i förändring

Kinas ideologiska omvandling från en multietnisk nation till en enad kinesisk stat som väsentligen består av ett folk som talar ett språk (mandarin kinesiska) har lett till en markant ändring i politiken gentemot etniska grupper under de senaste åren. Införande av assimileringspolitik för gränsregioner har börjat utgöra ett seriöst hot för bevarande av minoritetsspråk, kulturer och identiteter, som för mongoler i inre Mongoliet – en etnisk minoritet i distrikt av norra Kina. Det är mot denna bakgrund som projektet undersöker språkliga och kulturella aktiviteter organiserade av grupper inom mongolisk intelligentsia, som tävlingar i att hålla tal, aktiviteter kring online-dikt-recitation, veckovisa diskussioner på mongoliska bokklubbar, och kulturella upplevelseresor till lantliga områden. Projektet tillämpar traditionella etnografiska metoder och digital etnografi och belyser konstruktion och uttryck för mongoliska etnolingvistiska och kulturella identiteter. Projektet försöker också förstå hur intellektuella inom minoritetsgruppen förhandlar inom bredare nationella diskurser och praktiker. Projektet bidrar till vår förståelse om producerande av urfolkskunskap och identitetsuttryck i kontext av kinesisk nationsbildning och de ombytliga stat-minoritet och centrum-periferi relationerna. Vidare, projektet sammanför studier i sociolingvistik och lingvistisk antropologi till en berikande dialog med kinesiska minoritetsstudier.
Anslagsförvaltare
Uppsala universitet
Diarienummer
P22-0137
Summa
SEK 3 035 000,000
Stödform
RJ Projekt
Ämne
Språkstudier
År
2022