Jayne Svenungsson

Vid världens slut. En transdisciplinär utforskning av apokalyptiska föreställningar i dåtid och nutid

Föreställningar om att världen är på väg att ta ett dramatiskt slut har funnits med i hela den västerländska historien och har djupa rötter i det bibliska arvet. Genom att sammanföra ett stort antal disciplinära perspektiv möjliggör detta program en ny och unik ingång i studiet av apokalyptik som ett transhistoriskt komplex av bilder och symboler som även i avkristnad form präglar vår kultursfär. Det handlar dels om ett analytiskt arbete där programmets 22 deltagare utforskar hur apokalyptiska motiv formar föreställningar om tid, agentskap, rättvisa, kön, kroppslighet, alteritet och nationalitet; dels om en kritisk reflektion över den ambivalens som utmärker apokalyptiska föreställningsvärldar i dåtid och nutid. På ett mer specifikt plan undersöks bland annat hur apokalyptiska troper formar historieskrivning, juridisk-politiskt tänkande och populistisk retorik, likaså hur de påverkar rapportering kring AI, klimathot och migration. På vilka sätt inverkar apokalyptiskt präglade framtidsscenarion på det samtida politiska handlingsutrymmet? I vilken mån kan apokalyptiska bilder tjäna till att väcka kritiskt engagemang och när blir de istället hämmande? Med en mångfald av metodologiska ingångar avser programmet "Vid världens slut" att bygga upp en omfattande kulturhistorisk kunskapsbas för att nå fördjupad förståelse av de affektivt rotade men i regel omedvetna apokalyptiska mönster som gör sig gällande på nytt i mötet med vår tids kulturella och politiska utmaningar.
Bidragsförvaltare
Lunds universitet
Diarienummer
M22-0018
Summa
SEK 50 232 000,000
Stödform
RJ Program
Ämne
Religionsvetenskap
År
2022