Per Cullhed

ProBok - en proveniens och en bokbandsdatabas

ProBok-projektet är ett samarbete mellan Uppsala och Lunds bägge universitetsbib-liotek som syftar till att skapa en proveniens- och materialbibliografisk databas. Vad är då detta?
Proveniens är ett föremåls ursprung, i bibliotekssammanhang ofta böckers tidigare ägare. Inom all forskning som rör historiska historiska personer, hur de levde och hur de tänkte, är det av intresse att kartlägga vilka böcker de en gång ägt. Det kan ge information om intressen, vid läsning hastigt nedklottrade reflektioner, vem som tyck-te att det var angeläget att ge en bokgåva till någon annan, var en bok köpts in och många andra aspekter på hur ett ting-en bok, är laddad med en historia som inte bara framgår av den tryckta texten.
Samma sak gäller inbindning och andra materiella egenskaper av boken. Vilket skinn har använts, hur ser det dekorerade papperet ut, vem har bundit in boken, hur är dekoren utförd. Dessa uppgifter kan också bidra till ökad kunskap om hur böcker köpts och sålts, vilka material som funnits tillgängliga vid en viss tidpunkt, hur mycket en ägare har värderat just den boken och kostat på den med olika typer av utsmyckning mm.
Provenienser och bokband, är i dag svåra att hitta eftersom nödvändiga säker-hetsåtgärder förhindrar att forskare själva får gå omkring och leta i hyllorna för att hitta dessa uppgifter. Sammanfattningsvis är provenienser och bokband ett viktigt men undangömt forskningsunderlag. ProBok kommer att möjliggöra registrering, och därmed också sökning i dessa delar av vårt kulturarv.

Slutredovisning

Per Cullhed, Uppsala universitetsbibliotek

2009-2014

ProBoksprojektet har varit ett samarbetsprojekt mellan universitetsbiblioteken i Uppsala och Lund. Målet var att konstruera en modell för en databas för provenienser och bokband i äldre bibliotekssamlingar, att bygga en sådan databas och förse den med ett innehåll som gör bokband och provenienser sökbara via internet.

Arbetet utfördes vid respektive universitetsbibliotek, med hjälp av anställda forskare och personal från enheten för digital publicering vid Uppsala universitetsbibliotek som byggde själva databasen. Det material som var aktuellt för publicering var böcker från handpresstiden, d.v.s. från mitten av 1400-talet till 1870. På bägge biblioteken inriktades arbetet på att hitta böcker som var intressanta från både proveniens- och bokbandssynpunkt. Vid konstruktionen av databasen var det viktigt att urvalet skulle spegla samlingarnas bredd och därför valdes 400 böcker ut från varje bibliotek med hjälp av stickprov som byggde på OSU (obundet slumpmässigt urval) ur de äldre samlingarna. Urvalet justerades efteråt för att få med andra representativa böcker.

En osäkerhetsfaktor när projektet påbörjades var den grad av katalogisering i Libris som man kunde förvänta sig och det var uppenbart när volymerna började hopa sig på bokvagnar att urvalet till övervägande del inte var katalogiserat i Libris och en första åtgärd innan digitalisering var därför att katalogisera dessa böcker. Antalet volymer var inte desamma som antalet katalogiseringar eftersom vissa volymer kunde innehålla åtskilliga titlar som var och en behövde få en katalogpost. För Uppsalas 400 poster behövdes till exempel 628 bibliografiska poster.

Samtidigt med urvalet fastställdes en modell för hur proveniensbeläggen respektive bokbanden skulle beskrivas och presenteras på nätet. Detta var ett betydande arbete eftersom metadatascheman för framför allt bokbandsbeskrivningar visade sig vara både många och i sig disparata. Metadatamodellen för proveniensbelägg var enklare att fastställa. För att vinna långsiktighet och interoperabilitet valde vi att ansluta oss till den tesaurus för bokbandstermer som utvecklats vid University of the Arts London och dess s.k. Ligatusenhet. Denna termordlista var vid tillfället under utveckling för att kunna anpassas till SKOS och CIDOC-CRM-standarder för beskrivning av kulturarvsobjekt och den är i skrivande stund ännu inte publicerad. ProBokstermerna för bokband anslöt till grundstrukturen i Ligatusordlistan Language of Bindings (LoB) och utarbetades i den svenska och engelska version som är implementerade i de ProBoksposter som publicerats på nätet. ProBoks terminologi har justerats mot LoB och har i sin tur kunnat lämna bidrag till den.

Samtidigt med dessa strukturella arbeten och databasutvecklingen analyserades böckerna med avseende på ingående provenienser och detaljer i bokbanden som visade vilka material och tekniker som en gång använts vid tillverkningen.

När böckerna dokumenterats och katalogiserats fotograferades de eftersom webbpublikationen skulle bygga på att både bokbanden och proveniensbeläggen skulle göras synliga med hjälp av digitala bilder. Ett minimum av elva bilder per bok bestämdes som grunduppsättningen i en ProBokspost men ytterligare bilder kunde behöva tas, särskilt i de fall flera olika bokägare kunde beläggas i en och samma volym.
Att fastställa vilka material som använts i boktillverkningen, likaså vilka bokbindare som bundit banden var en grannlaga uppgift. Inte sällan kunde t.ex. proveniensbeläggen finnas integrerade i banddekoren. Det komplicerade arbetet med bokbandsbestämningar gjorde att inte alla böcker kunde förses med en bokbandsbeskrivning vid projektets slut. Bildfångsten var också mycket omfattande med över 10 000 bilder, varav en del ännu återstår att publicera.

Databasen

Databasen är Open-Sourcebaserad med ett Fedorarkiv i grunden. TIFF-filer från bildfångsten länkades till varje ProBokspost tillsammans med automatgenererade JPEG2000 filer som i sin tur utgör visningsfiler. Katalogiseringen gjordes i Libris och metadata importeras från Excel-formulär tills bokbandsmetadata slutgiltigt kan ansluta till ordlistan i Ligatus, då särskilda registreringsformulär kommer att byggas. ProBok underhålls långsiktigt av enheten för digital publicering vid Uppsala universitetsbibliotek.

Databasen är upplagd så att enkla och avancerade sökningar kan göras på metadata som fästs vid de enstaka posterna, samt de bibliografiska uppgifterna i Librisposten. Denna länkas till varje ProBokspost. Bilderna kan förstoras i ett grundläge och dessutom studeras i en Viewer som tillåter hög förstoringsgrad samt rotering av bilder, vilken är nödvändig för att enkelt kunna läsa texter som skrivits på fel ledd i boken. ProBok planeras att bli en integrerad del av den digitala plattformen Alvin som publiceras under våren 2014. Till delar har ProBoksprojektet fått tjäna som modell för teknikkomponenter och metadatametodik som använts i Alvin, och som kommer att vända sig till en bredare krets av kulturarvsinstitutioner för digitalisering av sina samlingar. Projektfasen av ProBok avslutades under våren 2012 med en konferens på Uppsala universitetsbibliotek med två utländska talare och med ett brett deltagande från bibliotek i Sverige men även från Danmark, Norge och Finland. Bägge bibliotek behöll personal som arbetade med ProBok en tid efter projektets egentliga avslutande.

Möten

Mer än 20 möten har hållits under projekttiden, ett 10-tal av dessa i Uppsala, i Lund 3 möten och resterande under konferenser och i samband med möten med specialister i Helsingfors, Heraklion, Göteborg, London, Oxford och Stockholm.
Internationella kontakter togs tidigt i projektet med David Pearson, proveniensexpert och Director, Culture, Heritage and Libraries, City of London, samt professor Nicholas Pickwoad från ovan nämnda Ligatus. Dessa två var huvudtalare på avslutningskonferensen och kom tidvis att tjäna som referenspersoner för projektet. Martin Doerr på Centre for Cultural Informatics of the Institute of Computer Science, FORTH, Heraklion, konsulterades för CIDOC-CRM.

Deltagare mm
Deltagare i projektet har varit Björn Dal och Per Cullhed (projektansvariga). Helena Strömquist och Maria Berggren (projektledare). Eva B. Nyström, Andreas Önnerfors och Martin Kjellgren deltog som forskare inom områdena bokband (Eva N) respektive provenienser. Katalogavdelningen vid Lunds universitetsbibliotek katalogiserade i Libris, i Uppsala gjorde Peter Sjökvist det arbetet. Stefan Andersson och Uwe Klosa med medarbetare har ansvarat för databasarbetet och den tekniska infrastrukturen. Fotoateljéerna vid Uppsala och Lunds universitetsbibliotek har tagit bilderna och Kungliga biblioteket i Stockholm bidrog med konsulthjälp inom bildfångst samt programvara för namngivning av filer.
Helena Strömquist har senare i en rapport vid bibliotekshögskolan i Borås ordnat och beskrivit ProBoks bokbandsterminologi enligt SKOS modell och förberett en mappning mot LoB (BokbandsSpråk. En terminologi ordnad enligt SKOS, 2013, se litteraturförteckning.) Terminologin i denna version omfattar drygt 300 termer på svenska och engelska, som inordnats i ett självbeskrivande system av namngivna och definierade koncept, länkade till över-, underordnade och relaterade koncept.
Helena Backman genomförde ett examensarbete på bibliotekshögskolan i Borås med utgångspunkt från ProBok och ett mindre kulturarvsbibliotek (Skara). ProBok är en av de bokbandsdatabaser som tillsammans med en handfull andra kommer att ligga till grund för en metadatastandard som tas fram inom CERL:s arbetsgrupp för bokband under ledning av Per Cullhed.
Uppsala universitetsbibliotek kommer under 2014/15 att lägga till flera ProBoksposter och i samband med att Ligatusordlistan blir färdig kommer ett registreringsgränssnitt att läggas till databasen för bokbands- och proveniensregistreringar. Ytterligare bilder kommer att då också att läggas till databasen

Konferenser

oJanuari 2010. Provenance Research in the British Library - Maria Berggren deltog.
oAugusti 2010. Making bindings accessible to the study of the history of the book - a Swedish national bookbinding database. Konferens: Book Culture from Below - The Eighteenth Annual Conference of the Society for the History of Authorship, Reading and Publishing (SHARP), Helsingfors, 17-20 augusti 2010.
oNovember 2010. ProBok - a provenance and bookbinding database Provenance Research Symposium, Leiden university library. Per Cullhed.
oNovember 2010. Bokband och bokbandsforskning, Informationsdag om projektet ProBok och den digitala plattformen Alvin, Universitetsbiblioteket Lund, 23 november 2010. Stefan Andersson, Maria Berggren, Per Cullhed och Helena Strömquist.
oDecember 2010. Kulturarvets digitalisering - dröm eller mardröm? Göteborgs universitet. Per Cullhed-presentation.
oApril 2011. Documenting bindings and provenances in collections of old prints. A presentation of the ProBok project. Helena Strömquist och Maria Berggren. Konferens: The thirteenth international seminar of the care and conservation of manuscripts. Arnamagnæanske Institut, Köpenhamns universitet.
oMaj 2011. Alvin. Archives & Libraries Virtual Image Network. Per Cullhed, Creating and Communicating Digital Content, Umeå, May 26-27, 2011.
oJuni 2011. The ProBok-project and the place of bindings within the field of bibliography. Konferens: The place of bindings in book history and bibliography: resources and research. Anordnad av Ligatus, CERL, and the Bodleian Libraries, Centre for the Study of the Book, Saint Catherine Foundation, All Souls College Oxford, Merton College, Oxford, and the Bibliographical Society of Great Britain. Oxford 9-10 juni 2011. Under publicering i konferensens proceedings.
oProBok - en proveniens och bokbandsdatabas, Helena Strömquist och Maria Berggren. Konferens: Källflöden. En konferens om digitalisering av för- och tidigmodernt forskningsmaterial. Inst. för litteratur, idéhistoria och religion. Göteborg, 29-30 april 2011.
oMars 2012. ProBok. Slutkonferens. Uppsala universitetsbibliotek. Helena Strömquist, Maria Berggren, Stefan Andersson och Björn Dal talade både på konferensen och dagen innan för CERL:s Executive Committee.
oAugusti 2013. The ProBok - Bindings and Provenance Database. New Bownde, New Scholarship in Early Modern Bindings. Folger Library, Washington DC, 2 workshops med Per Cullhed.
oOktober 2013. Bookbindings databases and CERL - Materiality and Standards. CERL Annual Meeting, Bookbinding Workshop. Nationalbiblioteket i Warszawa. Per Cullhed

Publikationer

Strömquist, Helena (1964) Berggren, Maria (1967) Documenting bindings and provenance in collections of old prints: A presentation of the ProBok project, in: Driscoll M. (Ed.) Care and Conservation of Manuscripts 13, Museum Tusculanum Press, Copenhagen, 2009.
Strömquist, Helena, The ProBok-project and the place of bindings within the field of bibliography. Proceedings: The place of bindings, Oxford, 9-10 June 2011, (7 s.). Kommande publicering.
Berggren, Maria (red.) (2012). För en tunna rågmiöll: en utställning om bokband, ägande och bruk = For a barrel of rye flour : an exhibition on bookbindings, ownership and use of books. Uppsala: Uppsala universitetsbibliotek.
Strömquist, Helena (1964). BokbandsSpråk, en terminologi ordnat enligt SKOS. Uppsala universitetsbibliotek och Högskolan i Borås för ProBok databasen, 2013. Under publicering.
ProBok-terminologi. Uppsala universitetsbibliotek 2013. Under publicering.
Strömquist, Helena (1964). ”ProBok – en proveniens och bokbandsdatabas” i Jessica Parland von Essen och Kennet Nyberg, Historia i en digital värld , www.digihist.se <http://www.digihist.se> [2013] http://digihist.se/4-historieforskning-i-den-digitaliserade-varlden/fordjupning-probok-en-proveniens-och-bokbandsdatabas/ <http://digihist.se/4-historieforskning-i-den-digitaliserade-varlden/fordjupning-probok-en-proveniens-och-bokbandsdatabas/> [2013-11-01]
Nyström, Eva (2014). “Codicological Crossover: The Merging of Manuscript and Print”, in: Studia Neophilologica (special issue Manuscript Studies and Codicology: Theory and Practice), pp. 1–22. DOI: 10.1080/00393274.2013.856534.

Bidragsförvaltare
Uppsala universitet
Diarienummer
In09-1030:1-E
Summa
SEK 6 000 000,000
Stödform
RJ Infrastruktur för forskning
Ämne
Ospecifierad ämne
År
2009