Sven Oskarsson

Arv via Miljö: Nya ansatser för att möjliggöra ökad kunskap om hur vi som sociala, ekonomiska och politiska varelser formas av samspelet mellan genetiska och sociala faktorer

Hur kommer de sig att en del människor har högre utbildning och bättre jobb, lever hälsosammare och längre, är mer politiskt engagerade och, i allmänhet, lyckligare än andra? En bättre förståelse för orsakerna bakom sådana sociala, ekonomiska och politiska ojämlikheter utgör kärnan i flera samhällsvetenskapliga discipliner. Samtida forskning antyder att liknande komplexa mänskliga beteenden och livschanser kan formas i ett intrikat samspel mellan gener och miljö. Kunskapen om hur dessa så kallade gen-miljö-interaktioner faktiskt ser ut är dock mycket begränsad: vilka genetiska faktorer samspelar med vilka sociala, ekonomiska och politiska faktorer, och hur? Bristen på stabila och reproducerbara framsteg på detta område har i stora delar berott på två svåröverkomliga hinder: begränsningar i de vetenskapliga metoder som funnits tillgängliga samt bristen på lämpliga data. Tanken med detta projekt är att försöka råda bot på dessa problem genom att utnyttja ett antal innovationer från den molekylära genetiken och metodologiska framsteg inom samhällsvetenskaperna i kombination med unika svenska registerdata. Syftet med projektet är sålunda att på ett robust och trovärdigt sätt undersöka hur sociala, ekonomiska och politiska attityder och beteenden formas i samspelet mellan genetiska och sociala faktorer. En bättre och djupare kunskap i dessa frågor kan också förbättra möjligheten att utveckla effektivare politiska åtgärder för att motverka samhällelig ojämlikhet.
Bidragsförvaltare
Uppsala universitet
Diarienummer
P18-0782:1
Summa
SEK 5 762 000,000
Stödform
RJ Projekt
Ämne
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
År
2018