Emilia Thorup

En dubbel ögonrörelsemätningsstudie av interaktion mellan spädbarn och föräldrar: tidig utveckling och konsekvenser på längre sikt

Spädbarns tidiga interaktion med föräldrar utgör en fundamental plattform för barnets utveckling. Vid utvecklingsavvikelser, t.ex. autismspektrumtillstånd (AST), har det föreslagits att tidiga riskfaktorer kan förstärkas genom de interaktionsmönster de ger upphov till. Mer kunskap behövs avseende vilken roll tidig interaktion spelar vid både typisk och avvikande utveckling, men att studera detta är förknippat med metodologiska svårigheter. Vanligtvis används manuell videokodning, vilket är tidskrävande och har begränsad precision. Jag föreslår därför ett helt nytt sätt att studera interaktion, genom dubbel ögonrörelsemätning (dual eye tracking) i realtid. Med denna metod är det möjligt att spela in barns och föräldrars blickbeteenden medan de interagerar med varandra. Detta möjliggör en undersökning med mycket hög precision av vilken roll blickbeteenden spelar under interaktion, samt hur dessa beteenden förhåller sig till egenskaper hos individerna. Genom att använda en longitudinell design kommer jag också att undersöka utveckling över tid. Specifikt kommer hypotesen att spädbarn genom sina tidiga blickbeteenden är med och skapar sin primära omgivning (d.v.s. påverkar föräldrabeteenden) att testas. Slutligen kommer jag, genom att inkludera både barn som förväntas ha en typisk utveckling och barn med förhöjd sannolikhet för AST, också att undersöka möjliga kopplingar mellan tidig interaktion och senare utvecklingsavvikelser.
Bidragsförvaltare
Uppsala universitet
Diarienummer
P18-0743:1
Summa
SEK 4 125 000,000
Stödform
RJ Projekt
Ämne
Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)
År
2018