Thomas Ågren

Hur fungerar psykologisk behandling? – Underliggande neurobiologiska mekanismer när inlärd rädsla minskas genom talade instruktioner.

Terapeuter förbättrar patienters mentala hälsa genom verbal kommunikation som påverkar patientens tankar och känslor. Vår kunskap om de neurala processerna bakom talad terapi är knapphändig, men det finns vägar framåt. Till exempel har forskning som använder rädslobetingning funnit neurobiologiska mekanismer bakom emotionella minnesprocesser, som kan användas i sådan forskning. Rädslobetingning associerar en rädslorespons till ett stimulus genom att para det med obehag. Responsen kan tas bort genom utsläckning, en procedur där man upprepade gånger visar stimulus utan obehag. Vi har skapat en utsläckningsprocedur som använder verbala instruktioner, reducerar rädsla lika effektivt som vanlig utsläckning, och förefaller vara en valid experimentell modell för imaginativ exponering, en ofta använd psykologisk behandlingsteknik. Denna procedur möjliggör att studera verbala instruktioners påverkan på emotionella minnesprocesser med beprövade metoder inom rädslobetingning. Projektet undersöker om utsläckning genom verbala instruktioner använder samma neurobiologiska mekanismer som vanlig utsläckning, genom att jämföra påverkan av dopamin på minneskonsolideringen efter en utsläckning, samt påverkan av noradrenalin på själva utsläckningsprocessen. Det här projektet bidrar till ett framtida neurobiologiskt ramverk för talad terapi och testar läkemedelsassisterad talad terapi på experimentella rädslominnen, vilket senare kan utökas till kliniska applikationer.
Bidragsförvaltare
Uppsala universitet
Diarienummer
P18-0487:1
Summa
SEK 2 921 000
Stödform
RJ Projekt
Ämne
Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)
År
2018