Anne Reese Willén

Kanon och konsertliv: Formeringsprocesser inom Stockholms musikliv 1848-1914

Syftet med detta projekt är att skapa ökad förståelse för hur konsertlivet och konsertrepertoaren i Stockholm formades och förändrades under perioden 1848–1914. Genom en kartläggning av konsertlivet och -repertoaren i Stockholm studeras hur samtida estetisk debatt, ideologi, institutioner och enskilda aktörer påverkade denna process. Projektet utgår från hypotesen att föreställningar om kanon är centrala för strukturella förändringar inom konsertlivet, att flera parallella kanonbildningar samexisterar och att kanon är i förändring. Undersökningen kommer att problematisera föreställningar om kanonbildning såväl som förhållande mellan centrum och periferi inom det europeiska musiklivet under den aktuella perioden. Kartläggningen av konsertlivet och repertoaren görs utifrån källor som konsertprogram, konsertannonsering, affischer, recensioner och annat arkivmaterial. Datat samlas i en databas som möjliggör beskrivande statistik, vilken tillsammans med kvalitativa analyser av samtida källor utgör grunden för undersökningen. Projektet utgår från tre dikotomier: absolut musik/programmusik (estetisk debatt); bildning/underhållning (även innefattande konstmusik/populär musik); och nationalism/kosmopolitism som även utgör teman för tre av de fyra publikationer som projektet ämnar producera, varav den fjärde utgörs av en översiktsartikel. Inom projektet arrangeras även en konferens samt initiering av ett forskningsnätverk kring ”kanon och konsert i Norden”.
Bidragsförvaltare
Uppsala universitet
Diarienummer
P18-0852:1
Summa
SEK 2 229 000,000
Stödform
RJ Projekt
Ämne
Musikvetenskap
År
2018