Mattias Lundberg

SweLiMuS (Swedish Liturgical Music Sources): En onlineportal för liturgiska musikhandskrifter i Sverige c.1520-c.1820

Projektet SweLiMuS (Swedish Liturgical Music Sources) syftar till lokalisering, kartläggning, vetenskaplig katalogisering och beskrivning, digitalisering samt onlinepublicering av liturgiska musikhandskrifter i Sverige från c.1520-c.1820. Efter senare års inventeringar rör det sig om totalt ungefär 160 kända källor, vilka befinner sig spridda över hela landet, till stora delar ägda och förvarade på församlingsnivå av Svenska kyrkan. Av detta skäl har de aldrig fått någon samlad eller systematisk vetenskaplig behandling. Många av dem har intill nyligen varit helt okända för forskningen, vilket de närmaste åren kommer att få betydande konsekvenser för förståelsen inom musik, liturgik och tidigmodern historia. Det är sannolikt att enstaka idag okända källor kommer att upptäckas i arbetet med SweLiMuS-projektet. Den svenska reformationen uppvisar i dessa källor en rad egenheter, samt i vissa stycken en anmärkningsvärd syntes av kontinuitet från senmedeltida förhållanden och lokala lösningar i de olika stiften. Materialtypen är i många fall en hybrid mellan tryck och handskrift då svenska musiktryck länge tryckte enbart texter och linjesystem, medan nothuvuden inskrevs för hand. Detta ger också källorna ett unikt deskriptivt, och inte bara preskriptivt, värde - de vittnar i hög grad om vad som faktiskt på olika ställen sjöngs, inte bara vad som centralt avsågs sjungas. Källornas kulturhistoriska värde är betydande på flera humanistiska forskningsfält, vid sidan av musikvetenskap.
Slutredovisning
PROJEKTETS SYFTE OCH GENOMFÖRANDE

Projektet SweLiMuS (Swedish Liturgical Music Sources) genomfördes under 2019-2021. Projektet har innefattat lokalisering, kartläggning, vetenskaplig katalogisering och beskrivning, digitalisering samt onlinepublicering av liturgiska musikhandskrifter och tryck i Sverige från ca. 1520-ca. 1820.

I projektet har tre personer arbetat: Mattias Lundberg (projektledare) professor i musikvetenskap, Uppsala Universitet; Fanny Stenback (fotograf och bokkonservator), samt Juliane Peetz-Ullman (katalogisatör). Till projektgruppen har en referensgrupp varit kopplad, bestående av Kia Hedell (Fil dr. i musikvetenskap och handskriftsbibliotekarie, Uppsala universitetsbibliotek), Otfried Czaika, (professor i kyrkohistoria, Menighetsfakulteten Oslo), Martin Berntson (professor i kyrkohistoria, Göteborgs universitet), Martin Kjellgren (Fil. dr. i historia och ansvarig för bokinventeringsprojekt i Linköpings stift), samt Sanna Raninen (Fil.dr. i musikvetenskap, Uppsala Universitet och Koneen Säätiö).

Vid projektets start var ungefär 160 källor med ovanstående avgränsning kända (liturgiska handskrifter och unika tryck mellan c.1520-c.1820). Materialtypen är i många fall en hybrid mellan tryck och handskrift då svenska musiktryck länge tryckte enbart texter och linjesystem, medan nothuvuden inskrevs för hand. Källornas kulturhistoriska värde är betydande på flera humanistiska forskningsfält, vid sidan av musikvetenskap. Under projektets gång har vid besök ute i kyrkornas boksamlingar i samarbete med de kända källorna ett flertal ytterligare källor identifierats och lokaliserats. Målet är att även dessa ska tillgängliggöras på samma sätt i framtiden, så att SweLiMuS-portalen blir en kumulativ samlingsplats för allt musikmaterial av denna typ. Antalet privata ägare och ägarinstitutioner är stort, vilket innebär att projektet fått samarbeta med fler än 100 olika ägare, allt ifrån de stora offentliga arkivinstitutionerna, till kyrkliga församlingar och pastorat, samt privata ägare.


SWELIMUS-PORTALEN:

Projektet har samlat sina resultat i form av digitaliserade, katalogiserade och analyserade handskrifter och tryck i en webportal, tillgänglig här: https://www2.musik.uu.se/forskning/databaser/swelimus/index.html. Bilderna och katalogposterna har integrerats i biblioteks- och arkivsystemet ALVIN (https://www.alvin-portal.org/).

Portalen är startpunkten för användning, utforskande, sökning och identifikation av källor som tillgängliggjorts inom projektet.
I portalen kan man fritextsöka i metadata för alla SweLiMuS-poster, samt bläddra efter kronologisk datering, efter ursprung per stift eller genom SweLiMuS (SLMS)-nummer. I portalen presenteras också arbetsprocessen, referensgruppen, samt ges kontaktuppgifter till projektet och projektledaren. Här finns också en bibliografi över litteratur som relaterar till SweLiMuS-källorna, vilken nu omfattar c:a 480 publikationer och uppdateras följande. Detta möjliggör kortform för detaljerade referenser till bibliografin i de enskilda Alvin-posterna.

VIKTIGA RESULTAT

Projektets tre viktigaste resultat kan sammanfattas som (1) synliggörandet och tillgängliggörandet av en stor mängd källor som tidigare helt saknats från den historiska förståelsen av den svenska reformationen; (2) internationaliseringen av den svenska empirin till den tidigmoderna liturgiska musikens globala historia, såsom den behandlas vetenskapligt inom musikforskningen; och (3) den infrastrukturmässiga metodutveckling som möjliggjort (och möjliggör vidare) arbete med en för musikvetenskapen tidigare ovanlig källsituation, med över hundra lokaliteter av olika ägarstatus, nu samlat i en digital och fritt tillgänglig weblokalitet.

Källorna befinner sig spridda över hela landet, varför ett stort värde av SweLiMuS-portalen är dess synliggörande av material som i vissa fall varit helt okänt även för den specialiserade forskningen, och mycket svåråtkomligt och svåröverblickbart på grund av den splittrade ägarsituationen. Av samma skäl möjliggör projektet i framtiden en samlad eller systematisk vetenskaplig behandling som tidigare varit omöjlig.

NYA FORSKNINGSFRÅGOR

Ett flertal nya forskningsfrågor har rests av det genomförda projektet. Dessa rör utvecklingen av svenska språket i samspel med liturgik, musik och ritual, bokhistoriska perspektiv på tillverkning och spridning av liturgiska handskrifter, samt meloditraditioners utveckling och omformning under långa tidsperioder. Ett forskningsfält i sig självt är den jämförande dateringen av källorna. Dessa och andra perspektiv har redan fått genomslag nationellt och internationellt (se publikationslista), och lagt grunden för omfattande framtida forskning.


SAMVERKAN, AKADEMISKT OCH PUBLIKT GENOMSLAG

Lundberg, Peetz-Ullman och Stenback presenterade projektet på den vetenskapliga konferensen "Musikforskning idag", Göteborgs universitet, 12 juni 2019. Projektet har presenterats i seminarieserie för den internationella musikbiblioteks- och arkivorganisationen IAML i december 2021: https://rism.info/events/2021/11/04/swedish-musical-life-iaml-online-meeting.html Inom ramen för Forum för Forskning och det kyrkliga kulturarvet, Uppsala, presenterade Lundberg SweLiMuS i seminariet "Källor till Reformationstidens liturgiska musik: Ett splittrat men omfattande kulturarv". SweLiMuS har också presenterats vid ett flertal internationella akademiska konferenser, såsom vid Med-Ren i Basel 2019 och Med-Ren i Lissabon 2021.

Under inventerings- och det lokala undersökningsarbetet har projektet rönt stor uppmärksamhet i radio, dagspress och lokalhistoria, exempelvis i Skara (kommunens kulturblogg, november 2020: https://www.skara.se/se--gora/pa-gang-i-skara/kulturbloggen/arkiv-kulturbloggen/2020-11-03-forskare-har-fatt-upp-ogonen-for-samlingarna-i-skara.html) och Örebro där t.ex. Nerikes allehanda hade ett fyrsidigt reportage om arbetet med ”Örebroplenariet” i februari 2021. Projektet har också uppmärksammats i Kyrkans tidning i samband med dess inledande fas (oktober 2018): https://www.kyrkanstidning.se/kultur/handskriven-liturgisk-musik-samlas-i-databas

SweLiMuS har haft en närvaro på sociala medier-plattformen Facebook, där både inventerings-, fotograferings-, och katalogiseringsprocesserna har kunnat följas av en bredare allmänhet. (https://www.facebook.com/swelimus) Enligt plattformens statistik har ungefär tusen personer interagerat med SweLiMuS-kontot, diskuterat och delat inlägg och länkar till färdiga katalogposter vidare.

SweLiMus har också integrerats i undervisning både på kandidat- och masternivå vid institutionen för musikvetenskap, Uppsala universitet. Workshops rörande arbete med SweLiMuS-källor har hållits och masterstudenter har påbörjat uppsatser med analys av material som för första gången blivit tillgängligt i SweLiMuS-portalen.
Bidragsförvaltare
Uppsala universitet
Diarienummer
IN18-0267:1
Summa
SEK 2 133 000
Stödform
RJ Infrastruktur för forskning
Ämne
Musikvetenskap
År
2018