Astrid Hedin

Illiberal deliberation - communist regime travel controls as state capacity in everyday world politics

Både samhällsvetenskaplig och historisk forskning har traditionellt utgått från mellanfolkliga förbindelser som en fristad från auktoritära regimers kontrollanspråk. Individers dialog över gränserna var de kommunistiska regimernas ’akilleshäl’, som den västtyske förbundskanslern Willy Brandt uttryckte det. När arkiven öppnats har forskningen dock bekräftat det som Brandts kritiker anat: att länder som det forna Östtyskland (DDR) hade ett omfattande administrativt system för att kontrollera olika yrkeskategoriers västresor. Detta så kallade resekadersystem sållade fram de mest regimlojala. Men systemet hade också andra uppgifter. Resekadern övades hur de skulle resonera och argumentera i olika frågor, för att försöka påverka personerna de träffade. Vidare var resekadern ålagda att rapportera om sina internationella kollegor, med fokus på vem som var en åsiktsmässig ’vän’ eller ’fiende’ till DDR och de andra kommunistregimerna. Denna information låg sedan till grund för fortsatta kontaktförsök. Den bok som jag vill skriva beskriver och analyserar DDR:s resekadersystem, på basis av ett omfattande arkivmaterial som jag samlat in. Resultaten reser frågor om hur Sverige och andra västländer påverkades av kontakterna med kommunistländer, under det kalla krigets många årtionden. Det reser också frågor om dagens kommunistregimer som Kina, och vilka medel de använder sig av för att försöka påverka demokratiernas öppna samhällen.
Bidragsförvaltare
Malmö universitet
Diarienummer
SAB19-0502:1
Summa
SEK 1 135 300
Stödform
RJ Sabbatical
Ämne
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
År
2019