Jacob Habinek

Matteuseffekten och den sociala och kulturella dynamiken bakom Nobelprisets tilldelande

Vad är excellens och hur blir den erkänd? I ett mycket inflytelserikt arbete om Nobelpriset framförde sociologen Robert K. Merton hypotesen att vetenskapligt erkännande styrs av en "Matteuseffekt", eller en generell tendens att framgång leder till oproportionerligt ökade framtida resurser och framgångar. Mertons ursprungliga hypotes har bekräftats i ett stort antal vetenskapssociologiska studier, och liknande kumulativa processer har observerats i en rad andra sociala sammanhang. Trots antalet studier är emellertid mekanismerna och dynamiken bakom Matteuseffekten dåligt förstådda. Detta projekt syftar till att fastställa de sociala mekanismer som genererade den av Merton observerade Matteuseffekten. Vi gör detta med hjälp av en omfattande och nyligen tillgängliggjord databas med nomineringsmaterial för Nobelprisen. Databasen täcker så gott som samtliga vetenskaps- och litteraturpriser under åren 1901 till 1966 och innehåller 13 922 nomineringsbrev. Dessutom har vi etablerat ett samarbete med Svenska Akademien som ger oss tillgång till unika dokument gällande litteraturpriset. För att kunna analysera denna oerhört omfattande mängd textdata kommer vi att använda nya kvantitativa tekniker som gjorts möjliga genom de stora framsteg som gjorts inom datorbaserad textanalys. Projektet innehåller även en viktig meta-metodologisk komponent i vilken de kvalitativa och datorbaserade ansatserna jämförs.
Bidragsförvaltare
Linköpings universitet, Campus Norrköping
Diarienummer
MXM19-1229:1
Summa
SEK 3 648 000
Stödform
Mixade metoder
Ämne
Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)
År
2019