Mats Malm

Nya vägar till det förflutna. Det litterära kulturarvet som källmaterial för humaniora och samhällsvetenskap

Skönlitteraturen är en unik källa till vår historia: den är inte en historisk representation av fakta, men den gestaltar och bearbetar olika tiders samhälleliga och individuella problem och frågor. Skönlitteraturen är alltså ett centralt källmaterial inte bara för litteratur- och språkforskare, utan också för historiker, sociologer, antropologer, idéhistoriker och en lång rad andra humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningsinriktningar. Eller, rättare: den kan bli det, om den digitaliseras och görs tillgänglig för utforskning med avancerade verktyg. Den internationella utvecklingen är intensiv, och det svenska materialet blir alltså utgångspunkten för innovativa internationella samarbeten som inbegriper helt nya former av teoretiskt och metodologiskt utbyte över ämnesgränserna. Detta projekt avser att ställa ett sådant material till forskningens förfogande genom att digitalisera den svenska skönlitteratur som publicerades separat under hela 1800-talet. Materialet speglar ett sekel som kännetecknas av intensiv kulturell och samhällelig förändring. Det utgör därmed en rik grund för analyser av utveckling och förändring på en lång rad områden. Hela materialet görs tillgängligt för forskningen i tre portaler med olika nyutvecklade redskap för att utforska det, och nerladdningsbart. Det blir också tillgängligt för allmänheten, skolor och bibliotek, som därmed får nya möjligheter att närma sig och levandegöra det litterära kulturarvet.
Bidragsförvaltare
Litteraturbanken
Diarienummer
In19-0176:1
Summa
SEK 10 446 000,000
Stödform
RJ Infrastruktur för forskning
Ämne
Litteraturstudier
År
2019