Cristina Udelsmann Rodrigues

Städers förändrade boendeformer: migration, tillfälliga bosättningar och nya former av urbanism i Afrika

Den jämförande studien ska undersöka så kallad tillfällig migration och bosättningar i tre utvecklingsländer - Angola, Demokratiska republiken Kongo och Zambia - och hur de i vissa fall blir permanenta vilket leder till en ny och oförutsedd urban verklighet. Studien fokuserar på städer och förorter med platser som kännetecknas av otrygghet, till exempel platser som tidigare var flyktingläger, eller nya områden i ekonomiskt växande städer, eller storstäders slumområden. Syftet är att utveckla en fördjupad kvalitativ analys som är relevant både teoretiskt och praktiskt. Aktiviteterna från 2020 till 2022 inkluderar vetenskapliga möten, kvantitativt och kvalitativt fältarbete (både enkätundersökning och etnografisk forskning), spridning av kunskap i vetenskapliga publikationer, såväl som genom icke-akademiska kommunikationskanaler för att nå beslutsfattare och praktiker. Projektet är ett internationellt forskningssamarbete som leds av tre forskare på Nordiska Afrikainstitutet (NAI) och med samarbetspartners i Europa och Afrika. Tillfälliga, otrygga och osäkra bostadsområden är problem som både vetenskapen och policypraktiker ställs inför i ökad utsträckning. Det krävs en vidare förståelse från migranternas och de andra boendes perspektiv. Detta forskningsprojekt ska öka den kunskapen och bidra till förbättrade synergier mellan akademin och den utvecklingsorienterade forskningen.
Slutredovisning
Note: Google translated

Resultat
Huvudresultaten av forskningen var kvantitativ och kvalitativ datainsamling i de tre länderna, internationella forskningsnätverk, spridning och publikationer.
Kvantitativa data: undersökning
Förseningarna för att påbörja den kvantitativa datainsamlingen har dock gjort det möjligt för oss att investera mer tid för att förbereda en hushållsenkät. Vi har arbetat med en tidigare inbjuden forskare från Nordiska Afrikainstitutet (NAI), med erfarenhet av undersökningar och databaser, och lyckats förbereda och förfina tillsammans en undersökning som vi anser vara betydligt mognad, välriktad och redo för datakodning och analys. Både undersökningen och instruktionerna översattes till tre språk – engelska, franska och portugisiska. Vi har också delat och diskuterat den här undersökningen med våra lokala partners som ansvarar för datainsamling, gått igenom utbildningar/förtydligande sessioner på undersökningssidorna. Undersökningen genomfördes på nio orter (totalt 460 undersökningar). I Angola: Lucapa (Lunda Norte), Matala (Huíla) och Bairro Operário (Luanda) (totalt 148); i Demokratiska republiken Kongo: Kyeshero-kvarteret (Goma), Minembwe (Södra Kivu) och Rubaya (Norra Kivu) (totalt 109); och Zambia: Chongwe (Lusaka-provinsen), Chililabombwe (kopparbälte) och Kalumbila/Maheba (provins i nordvästra) (totalt 203).
Dataanalys av enkätinformation har genererat följande korstabeller, som användes som basmaterial för presentationer och publikationer:
Tabell 1: Andel hushåll som är födda eller har bott i tätorter
Tabell 2: Orsaker till migration från bostadsort
Tabell 3: Varför valde du att stanna
Tabell 4a: 1:a jobbegenskaper per stad
Tabell 4b: Andra jobbegenskaper per stad
Tabell 4c: 3:e Jobbegenskaper per stad
Tabell 5: Är det nuvarande huset bättre än det du hade innan du kom till den nuvarande staden?
Tabell 6: Husets brukningsår efter bebyggelse
Tabell 7: Vilken stad behöver vara urban per plats
Tabell 8: Hur anläggningar och förhållanden förbättrats, försämras eller är desamma per plats
Tabell 9: Vilka händelser som förändrade staden och gjorde staden mer urban
Tabell 10: Intentioner att migrera, när och varför per plats
Tabell 11: Var planerar att migrera efter plats
Tabell 12: Typ (% frivillig) av migration per bostadsort per plats
Tabell 13: Migration med vem efter bostadsort efter ort
Tabell 14: Avsikt att migrera per bostadsort per plats
Tabell 15: Migration - livskvalitet efter bostadsort efter ort
Tabell 16: Migration - säkerhets-/säkerhetsnivå per bostadsort per plats
Tabell 17: Resor och resorsaker per ort
Tabell 18: Förhållande till andra (stads-) orter
Tabell 19: Betydelsen av relation till andra platser
Tabell 20: Frekvens av relation till andra platser
Tabell 21: Ägande av mark per plats
Tabell 22: Hur har ditt boende (struktur) förändrats över tid?
Kvalitativ forskning: intervjuer och observation
De tre projektforskarna har genomfört fältarbete på projektplatserna, bestående av intervjuer med relevanta intressenter och informanter, och observation av socioekonomisk, migrations- och urban dynamik. Fältarbete ägde rum på följande platser:
Fältarbete utfört
Type Angola DRC Zambia
Urban periphery Bairro Operário Kyeshero Chongwe
Mining boomtown Lucapa Rubaya Chililabombwe
Kalumbila
Refugee settlement / camp Matala Minembwe Maheba

Nätverk
Genom fältarbete och särskilt genom att genomföra undersökningen har vi konsoliderat våra nätverk i Angola, DRC och Zambia. I Angola har vi arbetat med lokala partners i Lunda Sul, Lubango och Luanda; i Demokratiska republiken Kongo, med partners i Goma, Bukavu och Rubaya; i Zambia, med partners i Lusaka (Chongwe), Chililabombwe (Copperbelt) och Mwinilunga (nordvästra provinsen). Dessutom har vi genom samarbeten i gemensamma vetenskapliga möten med våra europeiska partners diskuterat möjligheterna att förbereda gemensamma ansökningar till konferenser och publikationer. Vi har regelbundet nära kontakt med våra partners i de tre länderna som analyseras, genomgår utbildning eller gemensamma revisioner av undersökningar och data. En beskrivning av våra internationella partnerskap presenteras nedan.
Spridning och internationalisering
Trots att man behövde mobilisera mer intensivt onlineverktyg som Zoom eller WhatsApp, digitalisera undersökningar etc. för att implementera partnerskapen med angolanska, kongolesiska och zambiska motsvarigheter, var erfarenheten positiv, vilket öppnade och förberedde för mer regelbundna och underlättade utbyten med digitala verktyg. Dessutom har vi lyckats nå ut till en internationell publik för att visa vår forskning genom samma typ av spridningsplattformar online.
Projektpartners i Angola, DRC och Zambia
Country / location Name Institution
Angola – all Cristina U Rodrigues Nordic Africa Institute
Angola – Lunda Sul Octávio Alberto Governo Provincial da Lunda Sul
Angola – Matala Anacleto Escórcio
Nádia Balada Administração Municipal da Matala
Angola – Luanda João Domingos Development Workshop
Angola – Luanda Massamba Odeth Development Workshop
DRC – all Karen Büscher University of Ghent
DRC – all Stéphanie Perazzone University of Ghent
DRC - Bukavu Godefroid Muzalia Institut Supérieur Pédagogique de Bukavu, GEC-SH
DRC-Goma Mubanza Rukata Thierry GEC-SH
DRC-Minembwe Nguweneza Rwakira Espoir GEC-SH
DRC-Rubaya Isidore David Independent
Zambia – all Patience Mususa Nordic Africa Institute
Zambia – all Melanie Chirwa People’s Process on Housing and Poverty in Zambia

Internationell expertstartsworkshop i Uppsala, 5-6 mars 2020
Projektgruppen lyckades hålla en internationell expertstartsworkshop i Uppsala i mars 2020, precis innan covid-19-restriktionerna sattes. Våra inbjudna forskare (David Simon, SE/UK; Deborah Bryceson, Storbritannien; och Jytte Agergaard, DK) kommenterade projektens forskningslinje, metoder och potentialer, och bidrog till förfining av vår forskning. Teamet försökte organisera en personlig workshop 2021 men covid-19-restriktioner tvingade fram att den ställdes in. Istället hölls workshopen online den 6-7 december 2021.
Internationell expertworkshop i Gent, 2-3 februari 2023
Teamet organiserade en workshop vid universitetet i Gent med inbjudna lokala och internationella partners (Filip De Boeck (University of Leuven), Bram Jansen (Wageningen University), Stéphanie Perrazone (University of Genève), Jeroen Cuvelier (Ghent University), Christian Koba (University of Lubumbashi) Eftersom teamet fokuserade på att förbereda publikationer baserade på dataanalysen, kommenterade de inbjudna forskarna utkasten till artiklarna och/eller publikationernas konturer och konfronterade dem med dataanalyserna.
Internationell expertseminarium i Lusaka, 12-13 december 2023
Det sista evenemanget och workshopen hölls i Lusaka i december 2023 och internationella partners har bjudits in för att diskutera resultaten och vägen framåt: Ângela Mingas (Lusíada University, Angola), Christian Koba (Ghent University), Claude Ngomsi (UN Habitat, DRC) , Dhanis Rukan (University of Lubumbashi), Bridget Bwalya (University of Zambia), Gilbert Siame (University of Zambia), Melanie Chirwa (Peoples Process, Zambia) och David Katungula (Peoples Process, Zambia).
Projektgruppens medlemmar har även deltagit i andra evenemang, där de presenterat projektresultat. De inkluderar bland annat:
Konferens Afrika och Asien i övergång, i panelen Urbanisering i landsbygdsregioner i Afrika och Asien (Köpenhamn, 28-30 juni 2021); Virtuellt seminarium DW Angola — Água para Todos: uma análise do acesso a Água e Saneamento em Luanda, 5 maj 2021; Nätverk av afrikanska kvinnliga miljöaktivister (NAWE) webbseminarium 5: Urban Resilience, 2 februari 2021; EDRA52 DETROIT , Symposium Reframing DIY Urbanism from the Global South: Planning Just Cities, med meddelandet Ethnography: Looking beyond planning and the physical city in Luanda and Maputo, 22 maj 2021; Internationell konferens Middle Class Urbanism: New Aesthetics of Difference and Detachment in Cities of the Global South, 9-11 juni 2021; Workshop 2: Dislocating Urban Studies, 19 mars; Platser "utanför kartan": Att lyfta fram urbaniseringens dolda platser, EDRA52 DETROIT , Symposium Reframing DIY Urbanism from the Global South: Planning Just Cities, 19-23 maj 2021; Conference Comparing the Copperbelt: Social historia och kunskapsproduktion i Centralafrika, University of Oxford, 18-19 juni 2021; EWIS-konferens 2021.
Forskningsresultat kommunicerades via Nordic Africa Institute (NAI) och CRG Ghents webbplatser, som nyhets- eller konferensmeddelanden, och genom NAI och CRGs sociala medier (YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn). Projektet har också skapat en webbsida som var online från 2021 till 2023. Teammedlemmarnas deltagande i internationella konferenser och möten bidrar också till utökad kommunikation av resultaten.
Slutligen ledde projektet också till publikationer som Open Access under villkoren för Creative Commons Attribution License (CC BY). Listan presenteras nedan.
Utmaningar och begränsningar för projektgenomförande
Covid-19-pandemin hade en hård inverkan på projektet, särskilt när det gäller datainsamling på fältet (både Angola, DRC och Zambia). Denna aktivitet, som är planerad till 2020, har skjutits upp till 2021/2022, med endast en liten andel av undersökningarna som börjar 2021. På grund av restriktionerna för resor gjordes kvantitativ datainsamling delvis med stöd av våra lokala partners och kvalitativa datainsamlingsuppdrag uppskjuten till 2022. Medan teamet lyckades genomföra den första workshopen i mars 2020, precis innan pandemin började, sköts den andra workshopen som planerades för 2021 i Gent upp till 2023.
På grund av pandemin stod projektet inför begränsningarna inte bara av att skjuta upp fältuppdragen utan också begränsningarna av fjärrsamarbete. De mest utmanande frågorna har varit utarbetandet av samarbetsarrangemang som passar svenska och lokala rättsliga dispositioner; göra utländska betalningar och överföringar; skicka enkäter och forskningsmaterial till Sverige; kommunikations- och internetåtkomstsvårigheter i både Angola, DRC och Zambia.
Forskargruppen och tidslinjerna anpassades för att genomföra kvantitativ datainsamling inför kvalitativ, vilket inte var planerat från början. Resultaten var dock mycket positiva, och teamet använde den tillgängliga tiden till att samarbeta med dataanalytikern om undersökningsresultaten.
Slutligen har projektkonst regn ledde till att nya forskningsuppgifter tilldelades de lokala partnerna, som tog en nyckelroll i att organisera de lokala teamen och genomföra undersökningarna, samt att garantera datakvaliteten.
Publikationslista
• Mususa, P. & Peša, I. (kommande 2024) Att göra gruvlokaler: Banor och berättelser om gruvdrift och mobilitet i Zambia. I Guzmán, G.C., Himley, M., & Brereton, D. (Eds.) Mining, Mobility, and Social Change in the Global South: Regional Perspectives. Routledge.
• Udelsmann Rodrigues, C., Büscher, K. och Mususa, P., (2023) Mineraliserad urbanisering: kopplingar mellan landsbygd och städer, migration och mobilitet, och skapande och omvandling av städer i Afrika, i Jytte Agergaard (KU), Cecilia Tacoli (IIED), Manja Hoppe Andreasen (KU), Donald Brown (UCL/London) (red.) Handbook on 'Rural-Urban Linkages in the Global South' (kommande).
• Büscher, K., Perazzone, S., Cuvelier, J., Lumbu, S., Rwakira, E., Bulambo, P., Yabauma, C.M., Muzalia, G. (2023) Ifrågasatt "commune rurales" decentralisering och (våldsam) kamp för offentlig auktoritet i Demokratiska republiken Kongo. Global Policy, 00:1–13.
• Udelsmann Rodrigues, C., Mususa, P., Büscher, K. och Cuvelier, J. (2021) Boomtown urbanization and rural-urban transformation in gruv- och konfliktregioner i Angola, DRC och Zambia. Sustainability, 13(4): 2285 (Q1 in Geography, Planning and Development; Impact factor 3.251 (2021).

Kommentarer
På grund av situationen för genomförandet av aktiviteter har projektet underutnyttjats på vissa postposter – fältarbete (inklusive svårigheter med banköverföringar till afrikanska länder), anordnande av evenemang – medan andra poster som publikationer har använt medel tidigare än förväntat.
Personalmässigt har två av de seniora forskarna säkrat fasta tjänster vid sina institutioner 2021 samtidigt som de behåller sitt engagemang för projektet. Följaktligen föreslår PI för RJ i slutet av oktober 2021 en revidering av beloppen för hennes lön, en förlängning med sex månader efter slutet av projektet av hennes lön (till december 2023) och (en exceptionell) omfördelning av lönefinansiering till driftskostnader (Drift) i Angola, DRC och Zambia.
Bidragsförvaltare
Nordiska Afrikainstitutet
Diarienummer
P19-0271:1
Summa
SEK 4 486 000,000
Stödform
RJ Projekt
Ämne
Kulturgeografi
År
2019