Daniel Löwenborg

Urdar. En forskningsinfrastruktur för arkeologisk undersökningsdata

Den omfattande kulturarvsinformationen från arkeologiska undersökningar är i hög utsträckning otillgänglig för datadriven forskning. Urdar-projektet kommer säkerställa att informationen i den digitala dokumentationen från undersökningar inte går förlorad utan blir tillgänglig för forskning genom länkade och öppna databaser. Semantisk länkning av fältdokumentation och forskningsdata innebär att informationen blir optimerad för forskning med metoder från digital humaniora och naturvetenskap, vilket kommer underlätta tvärvetenskapliga samarbeten och stärka arkeologins roll som vetenskapligt fält. Urdar kommer skapa en brygga mellan kulturmiljösektorn och akademisk forskning genom att möjliggöra forskning på arkeologins främsta empiriska data. Digital dokumentation är en källa för att utforska långtidsperspektiv inom många olika forskningsfält. Urdar kommer tillämpa FAIR principerna (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable), för att säkerställa att resultaten från arkeologiska undersökningar kan inkluderas inom internationella forskningsinfrastrukturer genom öppna standarder och dataformat. Genom att göra den komplexa informationen från fornlämningar FAIR och möjliga att länka till museisamlingar och resultat av analyser (som paleoekologi, osteologi, kol-14 dateringar, genetik m.m.) kommer arkeologin få en ökad relevans och bidra till en ökad kunskap om mänsklighetens historia och förhistoria för att stödja beslutsfattande idag och i morgon.
Bidragsförvaltare
Uppsala universitet
Diarienummer
In19-0135:1
Summa
SEK 7 938 000
Stödform
RJ Infrastruktur för forskning
Ämne
Arkeologi
År
2019