Sverker Jullander

Svenskt digitalt orgelarkiv

Sverige har ett internationellt unikt kulturarv av välbevarade piporglar, därav inte mindre än 436 instrument från perioden omkring 1600 fram till 1860. Detta arv är inte bara bevarat i själva instrumenten utan också dokumenterat i en mängd texter, ritningar och fotografier, resultatet av decennier av hängivet informationssamlande. Detta material är en ovärderlig tillgång för forskningen, men samtidigt är det till allra största delen opublicerat och delvis svåråtkomligt. Projektet ”Svenskt digitalt orgelarkiv” syftar till att samla detta väldiga material om våra klassiska orglar genom att digitalisera det och föra in det i en för ändamålet skräddarsydd databas med en avancerad men användarvänlig sökfunktion som också är länkad till nya medier. Detta skapar helt nya möjligheter för forskning i musikaliska och kulturhistoriska ämnen och möjliggör även ett långsiktigt, strategiskt arbete för att bevara och underhålla de äldre instrumenten. Genom projektet skapas världens hittills kraftfullaste webbresurs för orgelinriktad kulturarvsforskning. Projektet genomförs genom att materialet undersöks, katalogiseras, skannas (eller fotograferas) och matas in i databasen. Det leds av en forskargrupp med specialiserad kompetens inom musik- och instrumentforskning, vetenskaplig instrumentdokumentation och databasutveckling, med stöd av teknisk personal. En internationell expertgrupp med rådgivande funktion följer projektet.
Bidragsförvaltare
Föreningen för Göteborgs internationella orgelakademi
Diarienummer
IN20-0037
Summa
SEK 7 431 000,000
Stödform
RJ Infrastruktur för forskning
Ämne
Musikvetenskap
År
2020