Jenny Ingridsdotter

Bosättning och fördrivning: Intrasslade historier och svenska migranter i Argentina, Brasilien och Bolivia

Detta projekt fokuserar på svensk migration till Latinamerika i början av 1900-talet och bidrar med ny empirisk kunskap och till teoretisk utveckling. Huvudsyftet är att diskutera hur migration, bosättning och fördrivning var delar av samma process i det som brukar kallas ”nybyggarsamhällen”. För att göra detta spårar vi berättelser om sociala interaktioner mellan svenska migranter som blev bosättare och urfolk. Vi använder etnologiska metoder för att undersöka de svenska bosättarnas perspektiv på dessa interaktioner i berättelser framförda av den första generationens bosättare. Vi tittar även på tidningsartiklar från samma tidsperiod som handlar om de svenska migranterna i Argentina, Brasilien och Bolivia. Det empiriska materialet kommer att ge oss inblick i hur de första bosättarna skapade mening om sina vardagliga interaktioner och hur den sociala dynamiken såg ut i deras nya miljö. För det första skapar projektet kunskap om vardagslivet och de sociala interaktionerna mellan svenska bosättare och urfolk i gränsregionen mellan Argentina, Brasilien och Bolivia under åren 1903–1940. Studien ger på detta sätt även situerad kunskap om hur svenska migranter - oavsiktligt eller inte - ingick i koloniala processer i Amerika. För det andra bidrar studien teoretiskt till framväxande forskningsfält som fokuserar på fenomen som sällan studeras samtidigt; migrationshistoria, bosättarkolonialism och urfolksstudier.
Bidragsförvaltare
Umeå universitet
Diarienummer
P21-0570
Summa
SEK 4 319 000,000
Stödform
RJ Projekt
Ämne
Etnologi
År
2021