Lasse Mårtensson

Digitalisering av de västnordiska handskrifterna i svenska samlingar

De medeltida isländska och norska (dvs. de västnordiska) handskrifterna innehar en unik position bland Europas skrivna urkunder, innehållande verk som Snorre Sturlassons Edda, eddadikterna och de isländska sagorna. Sverige har ett stort antal västnordiska handskrifter varav många är mycket värdefulla ur ett språkligt och filologiskt perspektiv. Likväl finns endast 13 av ca 385 handskrifterna tillgängliga i digital form. Vidare är många av handskrifterna mycket ömtåliga. Det finns därför ett stort behov av att bevara och tillgängliggöra denna handskriftskorpus för det internationella forskarsamhället.

Det fyraåriga projektet utgörs av tre delar, syftande till att tillgängliggöra de västnordiska handskrifterna som bilder och elektroniskt sökbart forskningsmaterial:

1) Digitalisering av samtliga västnordiska handskrifter som bevaras i de största svenska samlingarna. Samtliga bilder kommer att göras tillgängliga i två databaser vid Kungliga biblioteket (Manuscripta) respektive Uppsala universitetsbibliotek (Alvin).

2) Transkribering av handskrifter som är av särskilt stort språkligt och/eller textkritiskt värde. Dessa sökbara texter kommer att göras tillgängliga på internet via den existerande infrastrukturen Medieval Nordic Text Archive (MENOTA).

3) De diplomatariska texterna som tillkommer i 2) kommer att normaliseras genom metoder från datorlingvistiken, för att öka texternas användbarhet för nutida läsare och forskare.
Bidragsförvaltare
Uppsala universitet
Diarienummer
IN21-0003
Summa
SEK 15 656 000
Stödform
RJ Infrastruktur för forskning
Ämne
Språkstudier
År
2021