Gustav Nilsonne

EEGManyPipelines - influence of analytical variability on results in EEG research

Elektroencefalografi (EEG) är en mycket utbredd metod för att studera kognition hos människan. Trovärdigheten hos EEG-forskning har emellertid ifrågasatts. Analysstrategier varierar i hög grad mellan studier, eftersom det finns många vägval vid bearbetning och analys av EEG-data. Vilken betydelse denna variabilitet har för resultat och slutsatser är okänt.

Denna ansökan presenterar EEGManyPipelines, ett storskaligt internationellt samarbetsprojekt för att undersöka robustheten hos EEG-resultat genom att låta många olika grupper analysera samma data med en analysstrategi som respektive grupp anser är rimlig och som representerar deras egen forskning. Deltagande forskare kommer att rapportera sina resultat och en detaljerad metodbeskrivning, vilket kommer att göra det möjligt att analysera variabiliteten i analysstrategier och dess effekt på resultaten. Således kommer detta projekt att undersöka robustheten hos EEG-resultat över alternativa analysstrategier, identifiera (sub)-optimala strategier, och ligga till grund för riktlinjer för att rapportera EEG-resultat i publikationer.

Vi förväntar oss att detta projekt kommer att bidra till ett skifte bort från småskaliga studier i enstaka grupper mot stora samarbeten. Detta projekt kommer att bidra till att stärka trovärdigheten hos EEG-forskning och analyskvalitet, och kommer att leda till nya standarder för att genomföra och rapportera EEG-studier, och därmed bidra till att framtida EEG-forskning vilar på fastare mark.
Bidragsförvaltare
Karolinska Institutet
Diarienummer
P21-0384
Summa
SEK 4 159 000
Stödform
RJ Projekt
Ämne
Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)
År
2021