Rikard Eriksson

Det nya framtidslandet? Drivkrafter, utmaningar och möjligheter i relation till norra Sveriges (gröna) industrialisering

Föreliggande program syftar till att med hjälp av en tvärvetenskaplig ansats förstå de ekonomiska, sociala och politiska utmaningar och möjligheter som följer med den pågående industriella omvandlingen i norra Sverige. Att identifiera drivkrafter, hinder och förutsättningar i ett historiskt, samtida och framåtblickande perspektiv utgör ett centralt inslag i programutformningen, som binder samman en tradition av norrlandsforskning med internationella teman kring hållbar utveckling. Forskningsmetodiken använder både kvantitativa och kvalitativa metoder, inklusive uppbyggnad av en intervjudatabas för framtida forskning och internationella jämförelser. Projektet är viktigt då det bidrar med breda analyser, intervjuer, och insamling av data och annan information relaterad till en industriell omvandlingsprocess som förefaller ligga i framkant för en "grön" omvandling av den globala ekonomin. Att studera denna transformation erbjuder en unik möjlighet, eftersom processen fortfarande befinner sig i ett tidigt skede och eftersom processens exakta karaktär och framtid fortfarande är osäker. Att förstå idémässiga, ekonomiska och politiska drivkrafter och hinder i vad som antingen kan vara en grön industriell revolution, en falsk förhoppning om en grön nystart eller i värsta fall, ett spektakulärt industriellt misslyckande är av stor relevans för samhällsaktörer, företag och forskare som strävar efter att skapa en hållbar framtid.
Bidragsförvaltare
Umeå universitet
Diarienummer
M22-0029
Summa
SEK 43 446 000
Stödform
RJ Program
Ämne
Ekonomisk geografi
År
2022