Eva-Maria Svensson

En kontextuell rättsfilosofi – ett feministiskt nordiskt perspektiv

Hur skulle rättsfilosofin se ut, om vi tog den för den feministiska rättsfilosofin centrala presumtionen om att teorier alltid samverkar med praktiken, på allvar? Syftet med detta syntetiseringsprojekt är att skriva en rättsfilosofisk bok, publicerad på engelska för en internationell publik, som integrerar feministisk rättsfilosofi så som den utvecklats i ett nordiskt sammanhang. En sådan bok bidrar till såväl den nordiska rättsfilosofiska traditionen som det internationella rättsfilosofiska kunskapsfältet genom att inkludera de insikter som den nordiska feministiska rättsfilosofiska traditionen har bidragit med.

Boken utgår från de klassiska rättsfilosofiska frågorna (1) vad rätten är, (2) hur når vi kunskap om rätten och (3) hur kan vi legitimera rätten, men de kommer att omformuleras och besvaras utifrån en kontextuell syn som inbegriper såväl rättens sammanhang som människan som relationell könsvarelse. Frågan om vad rätten är kompletteras med vad rätten gör. Frågan om hur vi når kunskap om rätten breddas till att också inkludera praktisk erfarenhet. Frågan om hur rätten kan legitimeras kommer att omfatta den samtida utvecklingen, där rätten kan sägas bli mer principstyrd och mer värde- och rättighetsbaserad. Boken kommer att, efter sabbaticalperiodens slut, också att arbetas om till en svensk lärobok för juriststudenter.
Bidragsförvaltare
Göteborgs universitet
Diarienummer
SAB22-0033
Summa
SEK 1 550 400,000
Stödform
RJ Sabbatical
Ämne
Juridik och samhälle
År
2022