Susanne Tienken

Från bokskåpet till skärmen. Digitalisering av likpredikningarna i Skoklosters slottsbibliotek

Likpredikningar är en värdefull källa för förståelsen av livet i Europa under tidigmodern tid. De berör sorg, tröst och tro samt sociala relationer, ståndstillhörighet, hälsa, arbete och bildning. Projektet syftar till att digitalisera och tillgängliggöra en samling av 1046 tryckta likpredikningar från 1600- och 1700-talet som finns i Skoklosters slottsbibliotek. Materialet ger upphov till frågor om liv och död och hur människor hanterat omvälvande förändringar som krig och fred, trauman eller miljökatastrofer. Att nästan hälften av predikningarna behandlar kvinnor som annars är starkt underrepresenterade i arkiven, gör samlingen särskilt relevant. Samlingen utgör ett europeiskt kulturarv. Predikningarna är skrivna på svenska, tyska, latin, franska och danska vilket gör det synnerligen angeläget att tillgängliggöra materialet även för forskare internationellt. Digitaliseringen av likpredikningarna omfattar i enlighet med FAIR-principerna en utförlig katalogisering, digital reproduktion och konvertering till maskinläsbara filer samt publicering. Katalogposter upprättas med rik och sammankopplingsbar metadata i Statens historiska muséers samlingsförvaltningssystem. Bild- och textfiler läggs till i posterna som kopplas ihop med LIBRIS samt levereras till K-samsök och etablerade databaser internationellt. Projektet förbättrar därmed avsevärt tillgängligheten till och användbarheten av samlingen och banar vägen för ny forskning och digitala analysmetoder.
Bidragsförvaltare
Stockholms universitet
Diarienummer
IN22-0006
Summa
SEK 6 993 000,000
Stödform
RJ Infrastruktur för forskning
Ämne
Kulturstudier
År
2022