Ingrid Ekström

SKADLIGA KONSEKVENSER AV NEDSATT LUKTSINNE BLAND ÄLDRE PERSONER: en longitudinell populationsbaserad studie.

Ungefär 25% av personer över 60 år lider av ett markant nedsatt luktsinne och prevalensen ökar betydligt med stigande ålder. Trots detta är kunskapen rörande potentiellt skadliga konsekvenser av nedsatt luktsinne mycket begränsad. Viss tidigare forskning har kopplat nedsatt luktsinne till bland annat depression, lägre livskvalitet, dålig aptit och undernäring. Dessa studier har dock mestadels varit baserade på patientgrupper och tvärsnittsdata. Slutsatser på populationsnivå eller om kausala samband mellan variablerna har därför inte kunnat dras. Tidigare forskning har också visat att nedsatt luktsinne är relaterat till en kortare livslängd. Mekanismerna bakom detta samband är hittills okända eftersom tidigare studier inte har haft tillgång till information om dödsorsak bland deltagarna. Omfattande data innefattande standardiserade lukttest från två svenska longitudinella befolkningsstudier ger en unik möjlighet att fylla viktiga kunskapsluckor. Projektet kommer att fokusera på (1) sambandet mellan nedsatt luktsinne och potentiella följdeffekter såsom depression, ensamhet och undernäring, (2) demografiska och hälsorelaterade moderatorer av sambandet mellan nedsatt luktsinne och dess negativa konsekvenser, samt (3) varför nedsatt luktsinne är relaterad till en kortare livslängd.
Bidragsförvaltare
Karolinska Institutet
Diarienummer
P22-0785
Summa
SEK 2 850 000
Stödform
RJ Projekt
Ämne
Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)
År
2022