László Károly

Den fonologiska förändringens utveckling och distribution

Ljudmönster, och deras interaktioner med ordstrukturen, varierar mellan världens språk. Hur systematisk är denna variation, och var kommer den ifrån? Forskare som är intresserade av ‘fonologisk förändring’ vill förstå hur reglerna som styr enskilda språks ljudsystem uppstår och försvinner. Tidsförloppen för dessa regler kan vara komplexa, och dessutom känsliga för komplicerande faktorer (fonetik, dvs. fysiska egenskaper hos ljud och människor; befolkningsstruktur och socialt tryck; språkkontakt och flerspråkighet).

Projektets syfte är att utveckla och testa ett övergripande synsätt på "regelgeneralisering", ett mellansteg i ett fonologiskt mönsters livscykel. Även om fonologiska mönster ofta har ett tydligt ursprung i de fysiska egenskaperna hos de inblandade ljuden, kan successiva generaliseringar ofta lämna den "slutliga" formen av en regel i ett tillstånd som inte liknar utgångspunkten. Den underliggande mekanismen för denna process är fortfarande underutforskad. Den empiriska grunden för projektet kommer att vara framtagandet av teoretiskt och metodologiskt uppdaterade beskrivningar av fonetik och fonologi i flera turkiska språk. Tidigare analys av många av dessa språk är fortfarande fragmentariskt; att förstå variationsmönstren mellan dessa språk erbjuder ett betydande testfall för en geografiskt och historiskt ansvarig fonologisk typologi i större skala.
Bidragsförvaltare
Uppsala universitet
Diarienummer
P23-0791
Summa
SEK 4 924 135
Stödform
RJ Projekt
Ämne
Jämförande språkvetenskap och lingvistik
År
2023