Tova Bennet

Frikänd efter rättspsykiatrisk undersökning

Varje år genomgår drygt 500 brottsmisstänkta rättspsykiatrisk undersökning (RPU). Ungefär hälften döms till vård och hälften döms till annan påföljd. RPU genomförs dock innan rätten slutligt tagit ställning i målet och det förekommer att personer som genomgått RPU frikänns. Det kan exempelvis ske om personen till följd av psykisk sjukdom har saknat insikt om följderna av sitt handlande. Hur vanligt det är att personer frikänns efter RPU är idag okänt.
Forskningsprojektets syfte är (1) att undersöka förekomsten av friande domar efter rättspsykiatrisk undersökning i brottmål samt (2) ta reda på vad som är grunden för friande dom och (3) undersöka vilken betydelse rättspsykiatrisk information tillmäts av rätten. Förekomsten av friande domar efter RPU är en angelägen rättsvetenskaplig, rättspsykiatrisk och rättspolitisk fråga. Alltför litet utrymme för frikännande är problematiskt ur rättssäkerhetssynpunkt och väcker frågor om diskriminering i rättssystemet. Att en RPU kan följas av friande dom väcker samtidigt frågor inom den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten, främst gällande risken att psykiatrisk information tolkas på ett sätt som inte är avsett och att detta får betydelse för utgången i målen.
I projektet samverkar forskare i rättsvetenskap med utredare inom rättspsykiatrin i syfte att fylla en kunskapslucka som är både teoretisk och praktisk och som har betydelse för rättssäkerheten för personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning som misstänks för brott.
Bidragsförvaltare
Rättsmedicinalverket
Diarienummer
FX23-0015
Summa
SEK 851 188,000
Stödform
RJ Flexit
Ämne
Juridik (exklusive juridik och samhälle)
År
2023