Christina Grandien

Medarbetares betydelse för genomförandet av hållbarhetsmål: Vikten av att bygga broar mellan visioner och verkligheter

Inom företag och organisationer medför hållbarhetsarbetet stora och nya krav på intern kommunikation, ledarskap och medarbetarskap. En utmaning är dock att människor ofta tar sig an komplexa situationer genom att förenkla, gå tillbaka till invanda arbetssätt eller metoder, testade verktyg och gamla planer som tidigare fungerat. Ett lyckat hållbarhetsarbete i företag och organisationer förutsätter att såväl chefer som medarbetare är engagerade, men medarbetarperspektivet på hållbarhetsfrågor har hittills till stor del förbisetts inom forskningen. För att bättre förstå hur organisationer använder kommunikation för att nå hållbarhetsmål behövs forskning om de aktörer som förverkligar organisationers strategier, och då är medarbetare i centrum. Sweco, har satt upp tydliga hållbarhetsmål, bland annat att bli klimatpositiva till 2030, men företaget står inför utmaningar när det gäller att implementera hållbara metoder i kundprojekt. På en övergripande nivå är det relativt enkelt att formulera radikala mål, men det är betydligt svårare att skapa engagemang för dem i en stor organisation, och att få chefer och medarbetare att förverkliga dem i sitt vardagliga arbete. Projektet syftar därför till att skapa ny kunskap om medarbetarnas viktiga roll för att hantera samhällets hållbarhetsutmaningar, och deras arbete med att förverkliga Swecos mål och strategier. Såväl framgångsfaktorer som hinder och utmaningar kommer att kartläggas.
Bidragsförvaltare
Sweco
Diarienummer
FX23-0019
Summa
SEK 1 716 901
Stödform
RJ Flexit
Ämne
Kommunikationsvetenskap
År
2023