Terje Falck-Ytter

Perception av rörelse hos barn med autism

Elektroencefalografi (EEG) data från vår grupp indikerar att spädbarn som senare utvecklar symtom på autism (ASD) har avvikelser i visuell perception (ändrad hjärnaktivitet i visuella cortex när de tittade på mönster i visuell rörelse). Denna specifika fenotyp förklarade ~25-35% av variationen i ASD-symptom. I detta projekt kommer vi att följa upp denna nya ledtråd baserat på EEG analyser samt data från magnetkameraundersökningar av spädbarn (n=924; varav 230 har förhöjd sannolikhet för att få ASD) och förskolebarn (n=500, varav 200 har ASD). Vi kommer att undersöka om annorlunda perception av rörelse kan förklaras av annorlunda funktionell eller strukturell konnektivitet i hjärnan. Vi kommer också att testa den mer specifika hypotesen att annorlunda rörelseperception vid autism återspeglar förhöjd påverkan från subkortikala visuella processer. På grund av den stora stickprovstorleken och de detaljerade kliniska beskrivningarna av deltagarna kan vi utvärdera den potentiella kliniska nyttan av att mäta visuell perception hos små barn (t.ex. för att skilja mellan olika diagnoser som kan ha snarlika beteendesymptom, samt huruvida våra nya mått kan användas för att hitta undergrupper bland barn med ASD). Slutligen, eftersom detta RJ-projekt baseras på analyser av nyligen slutförda multisite studier med stora dataset från olika universitet i Europa, kommer det att bidra till att Sverige tar en viktig roll i att ta till vara på och vidareutveckla internationella satsningar.
Bidragsförvaltare
Uppsala universitet
Diarienummer
P23-0311
Summa
SEK 3 992 276,000
Stödform
RJ Projekt
Ämne
Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)
År
2023