Gisela Priebe

Ansökningar och etikprövningsbeslut när det gäller barns deltagande i forskning om barn som far illa - rätt att delta, nytta och risker

Forskning om utsatthet för våld och övergrepp som involverar barn och unga har ökat de senaste åren. Det ligger ett stort ansvar på forskare att beakta de etiska aspekterna av att inkludera barns erfarenheter av våld och övergrepp och i många länder är etikprövning ett formellt villkor. Det handlar om att göra en avvägning mellan barns rätt att göra sin röst hörd och risken för att barn tar skada av att delta i forskning. Det här projektet utgör en omfattande studie av hur den svenska etikprövningslagen tillämpas vid etikprövning av barns deltagande i forskning som rör barn som far illa. Fokus ligger på forskares och etikprövningsmyndighetens tillämpning och tolkning, särskilt rörande avvägningen mellan barns rätt att uttrycka sina åsikter och rätt att skyddas från skada. Projektet präglas av både ett psykologiskt och rättsligt perspektiv och undersöker ansökningar och beslut från såväl etikprövningsmyndigheten som överklagandenämnden. Projektet inkluderar även en studie av enskilda variabler som påverkar beslutsprocessen.
Bidragsförvaltare
Karlstads universitet
Diarienummer
FOE20-0044
Summa
SEK 2 577 000,000
Stödform
Forskning om forskningsetik
Ämne
Tillämpad psykologi
År
2020