Margareta Sollenberg

Kartlägga våldet i Syrien - färdigställa UCDP GED

Uppsala Conflict Data Program (UCDP) är världens främsta leverantör av data på organiserat våld. 2010 började UCDP samla in så tidsmässigt och geografiskt disaggregerad data som möjligt för konflikthändelser, events, som tillägg till den välanvända konfliktårsdatan. Detta arbete resulterade i UCDP GED. Samtidigt som den nya datainsamlingen pågick bröt konflikten i Syrien ut. Att följa utvecklingen i närtid krävde mer resurser och andra källor än UCDP hade tillgång till. I dagsläget finns därför UCDP GED tillgängligt för alla länder förutom Syrien. Syriendatan kommer att utgöra den största delmängden i UCDP GED; Syrien står för över en tredjedel av alla events i världen 2011-2015. Eftersom Syrien utgör en så stor del kommer det att påverka analyser som görs på UCDP GED, vilket gör att det är helt nödvändigt att inkludera fallet i datan. Detta förutsätter att alla relevanta geografiska platser och datum finns med och att datan samlats enligt samma metod för alla år så att den är både är konsistent inom datadelmängden och med resten av datan. UCDP har hittat ett sätt att koda Syrien på som är arbetsintensivt men som ger tillräckligt bra information för att kunna inkludera fallet. Målet med det föreslagna projektet är att använda denna metod för att samla in och släppa georefererade events för Syrien för perioden 2011-2016. Genom att göra detta färdigställs UCDP GED och forskarsamhället erbjuds en komplett grundläggande datakälla för forskning om organiserat våld.
Slutredovisning
KARTLÄGGA VÅLDET I SYRIEN – FÄRDIGSTÄLLA UCDP GED (IN17-0514:1)


SYFTE SAMT UTVECKLING

Syftet med projektet var att för forsknings- och policysamhället producera detaljerad information om organiserat våld i Syrien genom att koda alla våldsamma händelser som uppfyller inklusionskriterierna i Uppsala Conflict Data Program (UCDP), världens ledande leverantör av data om organiserat våld. UCDP-data om Syrien hade varit ofullständiga (flera år) eller obefintliga (t.ex. 2014) och det fanns ingen annan tillgänglig datakälla med motsvarande data. Våldets omfattning i Syrien hade gjort det omöjligt att samla in data vilket hade allvarliga konsekvenser för forskning om Syrien och även för globala våldsmönster. Med Syriendatan som producerats i detta projekt kan UCDP ge en fullständig global bild av organiserat våld sedan 1989, och viktigast av allt, för perioden sedan 2011 då kriget i Syrien började.

Den ursprungliga projektplanen innehöll tre delar: 1) koda våldshändelser i Syrien 2014 med hjälp av källan Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), 2) komplettera kodningen av åren 2011-16 med ytterligare källor, och 3) undersöka möjligheten att slå samman våra data med ett dataset på Syrien som sammanställts av Human Rights Data Analysis Group (HRDAG).


RESULTAT

Båda huvuddelarna av projektet, d.v.s. del 1 och del 2, har avslutats i enlighet med målen. Vid projektslut, dvs. i mitten av 2020, hade vi publicerat data fram till och med 2019. Den nuvarande versionen av UCDPs huvuddataset, ’UCDP Georeferenced Event Dataset’, UCDP GED, (version 20.1, se ucdp.uu.se), täcker alla våldshändelser i världen 1989-2019. Av det totala antalet våldshändelser, 225 385, ägde 60 775 rum i Syrien, dvs. cirka 27 procent. Syriens relativa betydelse är synlig när man tittar på perioden från 2011 då kriget i Syrien började; för denna period kodades 128 601 händelser globalt, varav nästan hälften i Syrien. För 2014, ett huvudfokus for detta projekt, har 13 544 händelser kodats, vilket är nästan dubbelt så många händelser som alla andra konflikthändelser i världen 2014 sammanräknade (7 437).

Krigen i Syrien är extrema i modern tid när det gäller omfattning och dödsfall. För all analys som bygger på globala data om organiserat våld – där UCDP är den viktigaste datakällan – är det avgörande att våldet i Syrien täcks med samma precision som all annan UCDP-data. Den data som hittills har publicerats är preliminär och kommer att revideras i enlighet med ett pågående kompletterande projekt (IN19-0777: 1) - se vidare nedan.


ANVÄNDNING OCH FORSKNING

Vi förväntar oss bred användning inom det större forsknings- och policysamhället i linje med användningen av UCDP-infrastrukturen som helhet. Datan producerad i detta projekt är en integrerad del av en större datainfrastruktur, delvis finansierad av tidigare RJ-bidrag, och som är kärnan i UCDPs interaktion med forskarsamhället, vilket är den huvudsakliga användargruppen. Infrastrukturen minskar begränsningar för vilka forskningsfrågor som kan ställas - vare sig de avser internationell, nationell eller subnationell nivå och oavsett temporal analysenhet - genom att tillhandahålla fullständiga globala data om organiserat våld. Utanför akademien har vi delat Syriendatan med till exempel Världsbanken; Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR); Chatham House; och Polismyndighetens nationella operationella avdelning (NOA).

Det aktuella projektet bidrar också direkt till andra delar av UCDPs datasinsamling. Till exempel kan aktörsbeskrivningar, som gjordes på ett tidigare infrastrukturbidrag från RJ (IN16-0690: 1), nu slutföras för syriska konfliktaktörer. Projektarbetet har också lett till omkodning av våldsamma händelser i Syriens grannländer, då flera aktörer, t.ex. IS, också är aktiva utanför Syrien. En datainsamlingsinsats som den här har följder också utanför det specifika projektet och förbättrar UCDP-data som helhet. I förlängningen förbättrar det kvaliteten på forskning som använder datan.


OFÖRUTSEDDA TEKNISKA OCH METODISKA PROBLEM; AVVIKELSER FRÅN PLANEN

Det har inte förekommit några större problem i projektgenomförandet. Projektet har följt den ursprungliga planen, men två ändringar i förhållande till ansökan gjordes, en som rör tidsplanen och en som rör innehållet.

För det första, med avseende på tidsplanen, planerades arbetet påbörjas i januari 2018 och skulle avslutas i slutet av 2019. Istället började projektet på allvar i mitten av 2018 och slutfördes i mitten av 2020, d.v.s. fortsatt en tvåårsplan, men framskjutet i tid (kontraktsenligt eftersom det tillät utgifter t.o.m. 2020). Två heltidsassistenter skulle anställas under projektperioden. För att maximera effektiviteten sköt vi upp huvudarbetet i syfte att detaljplanera projektet innan assistenterna anlände och för att rekrytera assistenter med adekvat bakgrund, inklusive en arabiskspråkig assistent. Den senare tog extra tid att rekrytera på grund av administration kring arbetstillstånd. Den senare projektstarten möjliggjorde också rekrytering av en kvalificerad assistent som just avslutat vårt Masterprogram.

För det andra gjordes en innehållslig ändring. Projektet innefattade två huvudsakliga och tidskrävande delar. Den tredje och mindre delen var att utforska en potentiell datasammanfogning med ett dataset om Syrien, sammanställd av Human Rights Data Analysis Group (HRDAG). Efter närstudier av datan och diskussioner med HRDAG övergav vi denna plan eftersom en brist på viss detalj i deras data förhindrade sammanslagning. Vi bestämde oss istället för att fokusera på en av de källor de använt, Violations Documentations Center (VDC). Eftersom kodningen av VDC måste göras manuellt krävde det mer resurser än projektbudgeten medgav. Vi ansökte därför om och beviljades bidrag för en förlängning med ytterligare ett år (IN19-0777: 1). Förutom att använda VDC för 2013-18, innehåller det senare projektet också viss kodning av 2017-18. Det kompletterande projektet ersatte och utvidgade därmed den tredje uppgiften. Eftersom detta var en mindre explorativ projektdel och tonvikten låg på de två huvuddelarna har den allmänna projektinriktningen inte ändrats.


ARBETETS INTEGRERING I ORGANISATIONEN; LÅNGSIKTIGT UNDERHÅLL

Syriendatan är helt integrerad i UCDPs databassystem och gränssnitt och detta är i sin tur helt integrerat i organisationen. Allt nuvarande och framtida arbete äger rum inom denna tekniska miljö som delvis skapades av tidigare RJ-anslag och som har varit i drift sedan 2016. Det tekniska underhållet sköts av Uppsala universitets centrala IT-avdelning tillsammans med lokal UCDP-personal. Detta arbete finansieras av ett permanent årligt bidrag från Uppsala universitet. Den tekniska miljön är således stabil. Vi uppskattar att vi kommer att kunna upprätthålla och göra grundläggande uppgraderingar av infrastrukturen, inklusive kodning av våld i Syrien, inom tillgängliga resurser under den kommande tioårsperioden. Gränssnittet kräver inte bara tekniskt underhåll utan också ständiga förbättringar; vår nuvarande ekonomiska situation möjliggör båda även i framtiden.

Från 2020 är UCDP en central medlem i en VR-finansierad nationell infrastruktur, Research infrastructure for Democracy, Environment, Migration, Social policy, Conflict, and Representation (DEMSCORE). UCDP-infrastrukturen som helhet är således integrerad i en större svensk samhällsvetenskaplig datainfrastruktur, vilket ytterligare bidrar till långsiktighet och möjligheter att konsolidera UCDPs allmänna ställning, och den utgör också ytterligare en plattform för spridning av datan.


INFRASTRUKTURENS TILLGÄNGLIGHET OCH OPEN SCIENCE

All UCDP-data, inklusive Syriendatan, är fritt tillgänglig från vår webbplats: ucdp.uu.se. UCDPs användargränssnitt, UCDP Encyclopedia, (finansierat av IN14-0995: 1), lanserades våren 2016 och erbjuder en interaktiv och flexibel plattform för att ladda ner önskat urval av data och texter om organiserat våld. Färdiga dataset i olika format finns också för nedladdning, inklusive ett API. Syriendatan har helt integrerats på denna redan existerande webbplats. Det finns inga begränsningar för åtkomst till UCDP-infrastrukturen, vilket säkerställer fri och öppen åtkomst. Ingen registrering krävs.


INTERNATIONELLA SAMARBETEN

Projektet har resulterat i ett nytt forskningssamarbete med professor Fiona Greenland vid Sociologiska institutionen, University of Virginia, med fokus på kartläggning av kulturellt våld i Syrien och sambandet mellan kulturell förstörelse och våld mot civila. Projektet ’Cultural Violence and Civilian Deaths’, där UCDP ingår som partner, erhöll finansiering från National Science Foundation (NSF) 2020. Vi fortsätter också vår dialog om Syriendata med HRDAG genom en av deras PI’s, Professor Anita Gohdes från Hertie School of Governance i Berlin.


PUBLIKATIONER

Eftersom projektet nyligen har avslutats har vi ännu inte producerat forskningspublikationer direkt baserade på infrastrukturen. Syrienkriget utgör ett tema i en kommande (årlig) UCDP-publikation, Pettersson, T., N. Hawach, S. Davies, A. Deniz, G. Engström, S. Högbladh, M. Sollenberg & M. Öberg (kommande 2021). ”Organised Violence, 1989-2020 and the Syrian Civil War”, Journal of Peace Research 58 (4): xxx-xxx. Den nya datan har inkorporerats i alla nya versioner av UCDP-dataset (se ucdp.uu.se). Vi har också fokuserat på Syrien i några nummer av UCDP Bulletin, som sprids på vår webbplats och via sociala medier (Twitter, Facebook, Instagram etc.), se https://www.pcr.uu.se/research/ucdp/publikationer/ucdp-bulletin/. När slutversionen av alla data har släppts, dvs. efter att kompletteringsprojektet IN19-0777: 1 har slutförts, planerar vi minst en artikel om Syrien för en större peer-reviewed journal (t.ex. Journal of Peace Research, Journal of Conflict Resolution, Conflict Management and Peace Science).


LÄNKAR

http://ucdp.uu.se
Bidragsförvaltare
Uppsala universitet
Diarienummer
IN17-0514:1
Summa
SEK 2 499 000,000
Stödform
RJ Infrastruktur för forskning
Ämne
Övrig annan samhällsvetenskap
År
2017