Florencia Enghel

Att förstå kvinnors vardagsaktivism i tider av osäkerhet

Hur ser kvinnors vardagskommunikation ut i frågor som rör jämställdhet och rättvisa? Hur fungerar den och vilken roll spelar den i vanliga kvinnors liv, just nu, vid sidan om den organiserade feministiska kampen eller stora tillfälliga mobiliseringar? Och hur bidrar dessa kvinnor till försvaret av de demokratiska rättigheterna? Vilka hinder möter de och vad finns att lära av dem? Utifrån mitt banbrytande forskningsmaterial, som inkluderar djupintervjuer med argentinska kvinnor om deras vardagsliv, vill jag under sabbatsåret samla insikter och fakta i en vetenskaplig bok som blir bland de första att fokusera på vanliga kvinnors aktivism i vardagen. Med ett intersektionellt perspektiv kommer jag att visa på hur kvinnorna kräver sin rätt till en tillvaro utan ojämlikhet, diskriminering och våld och hur deras vardagskamp tar sig uttryck i en tid präglad av utsatthet och sårbarhet. Genom att utgå från det argentinska exemplet kommer jag också att belysa betydelsen av mikropolitisk och medborglig handling för kampen för jämställdhet i ett internationellt perspektiv. Detta kan inspirera såväl statliga och privata aktörer som feministiska rörelser till att se vanliga kvinnors kommunikation och aktiviteter som en viktig tillgång och till att ompröva sitt engagemang för jämställdhet. I boken ”Rethinking women’s everyday activism in precarious times”, kommer jag att visa hur dessa kvinnor, i en tid präglad av ojämlikhet, osäkerhet och kapitalism, kan bidra till kampen för rättvisa.
Bidragsförvaltare
Högskolan i Jönköping
Diarienummer
SAB23-0032
Summa
SEK 1 513 223,000
Stödform
RJ Sabbatical
Ämne
Medievetenskap
År
2023