Vetenskaplig produktion

2020-12-01

Stöd till vetenskaplig produktion är kopplat till vissa stödformer inom RJ.

Du kan söka stöd till vetenskaplig produktion från RJ om:

 • du har/har haft bidrag från RJ i stödformen RJ Projekt eller RJ Sabbatical
 • ditt bidrag beviljats till och med 2019
 • du har slutredovisat inte senare än för 5 år sedan
 • kostnaderna du söker är rimliga.

Skicka in en ansökan i word-format till ansvarig forskningssekreterare. Ansökan ska innehålla följande:

 • Projektets diarienummer
 • Aktuell anslagsförvaltare
 • Kortfattad beskrivning av det du söker medel för (exempelvis vetenskaplig artikel, monografi)
 • Kortfattad beskrivning av hur peer review genomförs
 • Länk till/information om förlaget
 • Information om artikeln/monografin etc. kommer vara öppet tillgänglig (guld, grön eller hybrid) och vilka licenser och/eller embargotider som då är aktuella.
 • Den sökta totalsumman i svenska kronor med specifikation för respektive delsumma, inklusive eventuella indirekta kostnader (uträknade enligt den modell som anslagsförvaltaren använder).

Vänligen notera:

 • För allt övrigt stöd till forskning använder vi oss av vår egen modell för att beräkna bidrag till indirekta kostnader och lokalkostnader.
 • RJ ersätter kostnader som du har haft.
 • Medel som beviljas ska rekvireras för att kunna betalas ut till en anslagsförvaltare.
 • Vid all publicering ska tydligt anges att stöd från Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond erhållits. Länkar till de publikationer som erhållit stöd ska skickas till RJ, vi tar ej emot fysiska exemplar.