Flexit

2019-05-03

Är du som forskare intresserad av samverkan och kunskapsutbyte med övriga samhället?

Genom Flexit-programmet erbjuder RJ forskare och organisationer inom privat, offentlig och ideell sektor möjlighet att samverka, utveckla och utbyta kunskap och erfarenhet. Samverkan inom Flexit handlar om att omsätta kunskap i praktisk nytta och skapa ny kunskap och frågeställningar utifrån organisationers utmaningar och behov. Forskaren beforskar de områden som organisationerna har behov av, organisationerna erbjuder forskaren empiri och tillfälle att begagna sitt kunnande utanför akademin. Därmed knyter forskaren också ihop olika kunskapsdomäner.

Att finna forskare utanför akademin med praktiknära forskning är inget ovanligt inom exempelvis medicin, men inom humaniora och samhällsvetenskap ser det annorlunda ut. RJ finansierar forskningstiden och ansvarar för programmet. I rollen som forskningsfinansiär säkerställer RJ, i samarbete med organisationen, att Flexit-projekten riktar sig mot relevanta ämnesområden.

Så fungerar Flexit

Flexit börjar för forskarens del med en utlysning hos RJ. Där presenterar organisationer sina behov av kunskapsutveckling. I ansökan ska forskaren göra en forskningsplan som beskriver hur organisationens behov kan bemötas. Forskaren skickar in ansökan till RJ där den granskas vetenskapligt av externa sakkunniga. De forskare vars ansökningar rankas högst intervjuas sedan av organisationen i samarbete med RJ. RJ:s styrelse fattar beslut om tillsättning av Flexit-tjänsten baserat på organisationens förslag.

Under år 2020 utlyser RJ en ny version av Flexit-tjänster, där forskare i samarbete med organisationer skickar in förslag på Flexit-tjänster.

Forskaren är anställd av organisationen de första två åren och av ett lärosäte det tredje året. RJ står för 75 procent av lönen under samtliga tre år, arbetsgivarna för resterande 25 procent. Kontrakt med uppgifter om RJ:s finansiering av och villkor för projektet upprättas mellan RJ, forskaren, organisation och lärosäte. Arbetsgivaren och forskaren skriver därefter ett anställningsavtal som säkerställer fördelningen mellan forskande tid och annat arbete som ingår i anställningen.

De två första åren är Flexit-forskaren anställd av organisationen. I den del av lönen som RJ står för ingår även övriga kostnader som hör till forskningen. Lönen är densamma som forskaren har haft vid sitt lärosäte och räknas upp med 3 procent årligen.

Under denna period upptar forskningen 75 procent av arbetstiden, resterande 25 procent arbetar forskaren med uppgifter inom organisationen enligt överenskommelse med arbetsgivaren. Det kan exempelvis vara organisationsutveckling, analyser och/eller föreläsningar och presentationer.

Projekten följs upp efter ungefär halva tiden, det vill säga efter cirka 1,5 år. Då presenterar forskaren status i forskningsprojektet för Flexits programgrupp samt RJ:s representant, och tar upp eventuella frågor och problem.

Mellan år två och tre möts arbetsgivarna (både inom organisationen och akademin), forskaren, RJ:s representant och representanter från Flexits programgrupp för att skapa en smidig övergång för forskaren från organisation till lärosäte och att diskutera erfarenheter, fördelar och nytta med Flexit-projektet samt hur fortsatt samverkan mellan de tre parterna kan säkerställas

Tredje året tillbringar Flexit-forskaren på lärosätet för att slutföra forskningsprojektet. Forskaren är då anställd av lärosätet och arbetstiden är fördelad mellan 75 procent forskning och 25 procent undervisning eller andra uppgifter enligt överenskommelse med arbetsgivaren.

Kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte

För organisationerna är forskarens kompetens intressant, inte enbart forskningsresultat relaterat till Flexit-tjänsten utan även övrig kunskap inom forskarens ämnesområde. Under de första två åren får organisationen tillgång till forskarens resultat och kunskap i den form som parterna har kommit överens om. Vid mötet mellan andra och tredje året diskuterar parterna hur forskarens kunskap om och erfarenheter av praktiknära forskning kan återföras till lärosätet samtidigt som samverkan mellan organisation och lärosäte kan stärkas (RJ är med som ett stöd i samtalet).

RJ finns under hela tiden till hands för att hjälpa forskare, organisationer och lärosäten att lösa de problem och frågor som dyker upp. Nätverksträffar för Flexit-forskare anordnas regelbundet och under dessa möten får deltagarna i programmet tillfälle att diskutera gemensamma problem och utbyta erfarenheter. Vi har lång erfarenhet att arbeta med den här satsningen – under tio år har vi arbetat med över trettio Flexit-forskare och organisationer.

Efter avslutat Flexit-projekt skickar forskaren in en ekonomisk och en vetenskaplig slutredovisning till RJ, samma process som i RJ:s övriga stödformer.

Varför satsar RJ på Flexit?

RJ stödjer samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och forskare. Flexit-programmets utgångspunkt är att samverkan inspirerar till nya forskningsfrågor, kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte. Det stärker kreativiteten, gynnar forskarmobilitet genom att öppna nya arbetsmarknader för forskare samt ger forskare tillgång till unik empiri och stimulerar till nya sätt att utveckla kunskap.

Vi arbetar för att öka samverkan mellan forskare och övriga samhället, för att dessa ska kunna dra nytta av varandras kunskap. Flexit är ett exempel på samverkan mellan olika sektorer, där akademisk forskning med lång tidshorisont möter organisationer som med snävare tidsramar är i behov av ny kunskap. Båda parter äger kompetens och kunskap som den andra har nytta av, RJ för samman dessa i en form som skapar mervärde för bägge parter.