RJ Forskningsinitiering

RJ Forskningsinitiering är avsedd för att initiera aktiviteter som på ett eller annat sätt ska leda fram till ny forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Stödformen syftar till att underlätta inledande vetenskapliga processer och bidra till arbetet med att definiera och avgränsa olika vetenskapliga frågeställningar för kommande forskning. Den fokuserar därigenom på den fas av forskningsprocessen där forskningsidéer diskuteras och som föregriper forskningen.

RJ Forskningsinitiering avser därför stöd till att arrangera olika sorters vetenskapliga möten såsom konferenser, seminarier och workshops samt till att via vetenskapliga möten skapa nya forskarnätverk.

Bidragen kan vara av skiftande storlek men har alltid som mål att initiera ny forskning genom att stimulera och främja kontaktytorna i forskarsamhället.