RJ Program

Med RJ Program avses en gemensam och väl sammanhållen forskningsuppgift inom samhällsvetenskap och humaniora som en grupp kvalificerade forskare med anknytning till Sverige utför under en längre tid.

Det innebär att det är ett nödvändigt villkor att forskare verksamma i Sverige deltar i forskningen eller att en svensk forskningsutförande enhet är aktivt involverad. Detta innebär samtidigt att RJ tillåter medverkan av utländska forskare baserade i utlandet. Forskarna är fria att själva definiera sin forskningsuppgift.

Programmen förutsätter en mycket kvalificerad forskningsmiljö eller forskarnätverk med hög kompetens hos forskarna och forskningsledaren. En sådan forskargrupp utmärks av att vara väl förankrad i det internationella forskarsamhället och genom att lämna betydande bidrag till nationell och internationell forskning.

Den genomsnittliga storleken på tidigare beviljade programanslag är cirka 35 miljoner kronor, inklusive LKP och indirekta kostnader. RJ budgeterar årligen för upp till tre RJ Program.