Mixade metoder: innovativ metodutveckling

Vad händer när en forskningsfråga analyseras med en kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder, både traditionella och nydanande samt med en stor variation av empiriskt material? Och hur går det till i praktiken?

Vad händer med frågor som detaljrikedom och helhetsperspektiv? Detta är några av de frågor som projekten möter i RJ:s satsning Mixade metoder: innovativ metodutveckling inom humaniora och samhällsvetenskap.

Bakgrunden till satsningen är den digitala teknikens utveckling och hur forskningen inom humaniora och samhällsvetenskap då ställs inför en rad nya utmaningar och möjligheter. Utmaningarna för forskningen är av såväl metodisk som vetenskapsteoretisk art.

Mängden av, och tillgängligheten till, digital information växer. Både möjligheter och begränsningar i nuvarande standardmetoder uppmärksammas i takt med nya metoder för att i större omfattning, med ökad hastighet och bättre precision analysera texter, bilder och ljud. Förändringen ställer också nya krav på teknisk kompetens, infrastrukturer för lagring och tillgängliggörande, liksom på samarbeten över disciplinära och nationella gränser.

Till följd av den digitala förändringen utvecklas nya kombinationer av kvalitativa och kvantitativa metoder och holistisk förståelse av samhälleliga fenomen. Även traditionella humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv gagnas av metodutvecklingen.