Digarv

2020-11-17

Sista ansökningsdatum

2020-04-07 00:00

Nu har den andra utlysningen inom Digarv-programmet öppnat på Vetenskapsrådets hemsida. Här hittar du tips och råd om hur du kan skriva ansökan samt riktlinjer för samverkan med kulturarvsorganisationerna.

Vetenskapsrådet har fått regeringens uppdrag att stödja datadriven forskning inom området digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar för forskningsändamål - numera under samlingsbeteckningen Digarv. Digarv-programmet lystes ut första gången 2018 i samverkan mellan tre finansiärer – Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond och Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.

Hösten 2018 fattades beslut om att inom ramen för satsningen tilldela nio forskningsprojekt finansiering. Digarv-programmet som helhet koordineras av Anna Dahlgren och Pelle Snickars, som båda två även har projekt inom programmet. Nästa utlysning inom satsningen öppnar i början av 2020 på Vetenskapsrådets hemsida.

Under hösten 2019 bjöd man därför in forskare samt företrädare för kulturarvsinstitutioner till ett seminarium där syftet var att informera om den planerade utlysningen, men också att övergripande diskutera hur samverkan mellan forskning och kulturarvssektorn bäst sker, vilka fallgropar det finns och vad man bör tänka på. Seminariet spelades in och finns att ta del av nedan, liksom de presentationer som visades. Vi rekommenderar forskare som är intresserade av att söka att ta del av materialet samt att tidigt ta kontakt med de kulturarvsinstitutioner man är intresserad av att samverka med.

Se seminariet och talarnas presentationer

   

Presentation av Digarvprogrammet
Stefan Svallfors, huvudsekreterare humaniora och samhällsvetenskap, Vetenskapsrådet, Marika Hedin, vd vid Riksbankens Jubileumsfond, Karin Helander, ständig sekreterare vid Kungliga Vitterhetsakademien.

  Se film
     
Pelle Snickars, koordinator för Digarvprogrammet och projektledare för Digarvprojektet Välfärdsstaten analyserad. Textanalys och modellering av svensk politik, media och kultur, 1945-1989, berättar om samarbetet mellan forskarna och kulturarvssektorn.  

Se film

     
Anna Dahlgren, koordinator för Digarvprogrammet och projektledare för Digarvprojektet Deltagande i det visuella kulturarvet. Metadata, återanvändning och tvärvetenskap, berättar om arbetet med koordinerandet av Digarvprogrammet.  

Se film
Ppt.

     
Inger Mattsson, avdelningschef vid Riksantikvarieämbetet och Sven Rentzhog, verksamhetsstrateg och avdelningschef vid Avdelningen för digital interaktion, Nordiska museet,visar på några konkreta förslag till aktiviteter som kan stärka sambanden mellan minnesinstitutioner, forskarsamhället och forskningsfinansiärer.  

Se film
Ppt.

     
Carl-Magnus Fahlcrantz, verksamhetsledare på Digisam - Samverkan för digitaliserat kulturarv, berättar om hur de arbetar med uppdraget för att skapa de gemensamma lösningar som behövs för att ge samhället ett digitalt minne. Vetenskapsrådet har i uppdrag att samverka med Digisam i avseende tillgängliggörande av kulturarvssamlingar kulturarvssamlingar inom ramen för Digarvutlysningen.  

Se film
Ppt.

     

Cecilia Notini och Christopher Natzén på Kungliga biblioteket informerar om Riksarkivets och Kungliga bibliotekets riktlinjer för samverkan med forskarsamhället inför Digarv-utlysningen och levererar handfasta tips och råd för dig som tänker söka.

 

Se film
Riktlinjer

     
Avslutande paneldiskussion med Pelle Snickars, Anna Dahlgren, Inger Mattsson, Sven Rentzhog och Carl-Magnus Fahlcrantz samt Cecilia Notini och Christopher Natzén.  

Se film