Advanced Studies Programme 2024

2024-03-27

Som en del av Riksbankens Jubileumsfonds (RJ) strävan att stärka internationaliseringen av svensk forskning inom humaniora och samhällsvetenskap finansierar stiftelsen forskarvistelser vid fyra institut för avancerade studier.

Sammanfattning

 • Område: humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansökan: skickas in via RJ:s ansökningssystem
 • Ansökningssystemet öppnar: 23 april 2024 kl. 09.00 
 • Ansökningssystemet stänger: 15 augusti 2024 kl. 15.00 
 • Beslut om vilka som går vidare: oktober 2024

Inriktning

Vistelse på instituten ger forskaren möjlighet att koncentrera sig på sin forskning, utan krav på undervisning och administrativa plikter vid heminstitutionen. Forskaren förväntas delta aktivt i respektive instituts tvärvetenskapliga miljö och delta i seminarier och akademiska aktiviteter utanför sina ämnesspecifika områden.

Antagna forskare erhåller bidrag motsvarande hela sin lön vid heminstitutionen, inklusive resor, boende och kontorsplats samt administrativt stöd under perioden vid institutet. Dessutom beviljar RJ varje forskare ett separat bidrag som är öronmärkt för aktiviteter vid heminstitutionen i Sverige efter utlandsvistelsen, med ambitionen att skapa varaktiga nätverk och samarbeten som gynnar det svenska forskarsamhället. Det kan handla om att organisera konferenser och seminarier eller delta i forskningssamarbeten.

Följande fyra institut ingår i samarbetet:

 • Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences at Stanford University (CASBS)
  Forskarvistelsen påbörjas 1 september 2025, 9 månader.
  https://casbs.stanford.edu/
 • L’Institut d’études avancées de Paris (IEA de Paris)
  Forskarvistelsen påbörjas 1 september 2025, 10 månader.
  https://www.paris-iea.fr
 • The Stellenbosch Institute for Advanced Study (STIAS)
  Forskarvistelsen påbörjas antingen i mitten av juli 2025 eller i januari 2026, 5 månader.
  https://stias.ac.za/
 • Wissenschaftskolleg zu Berlin (WIKO)
  Forskarvistelsen påbörjas i mitten av september 2025, 10 månader.
  https://www.wiko-berlin.de/

Villkor

 • Advanced Studies Programme är öppet för forskare inom humaniora och samhällsvetenskap som är baserade i Sverige.
 • Utlysningen är öppen för forskare som har innehaft en doktorsexamen i minst 4 år.
 • Den sökande ansvarar för att forskningen är förenlig med Vetenskapsrådets etiska riktlinjer och att etisk granskning görs vid behov.
 • Sökande får endast söka till ett av instituten.

Ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska innehålla följande delar:

 1. Motivering till val av specifikt institut (max 1 sida).
 2. Detaljerad forskningsbeskrivning (max 4 sidor).
 3. En meritförteckning med en publikationslista (max 3 sidor).
 4. Ange dina viktigaste publikationer och förklara varför de är viktiga – hur de har förändrat perspektiven inom fältet, hur publikationerna har fört ämnesområdet framåt eller hur de har fyllt en viktig kunskapslucka.
 5. Bifoga dina hittills viktigaste arbeten (högst 3 publikationer). Företrädesvis publicerade artiklar.
 6. En preliminär plan för hur den sökande kommer att använda de 300 000 kronor som anslås för verksamhet vid heminstitutionen efter stipendieperioden.
 7. Vid ansökan till CASBS ska även två rekommendationsbrev bifogas. Breven ska beskriva: (1) Hur den sökandes tidigare forskning har utmärkt sig intellektuellt och dess originalitet, gränsöverskridande, relevans och genomslagskraft. (2) Den föreslagna forskningens betydelse och potential, liksom den sökandes förmåga att bedriva högkvalitativ forskning. (3) Den sökandes förmåga att bidra till och dra nytta av mångvetenskapliga diskussioner.

Budget

 1. Nuvarande månadslön och arbetsgivarens lönekostnadspåslag (LKP). Dessa två budgetposter ska redovisas separerat.
 2. En beskrivning av den sökandes familjesituation. Är avsikten att resa ensam eller med familj?
 3. Inga indirekta kostnader eller universitetsövergripande kostnadsposter ska ingå i budgeten. Alla indirekta kostnader utgår till värdinstituten.

Ansökan skickas in via RJ:s ansökningssystem

Allt ovanstående material – förutom publikationerna – ska laddas upp som en (1) sammanhållen pdf-fil. Publikationerna ska laddas upp separat, som en (1) sammanhållen pdf-fil..

Ansökan ska godkännas av bidragsförvaltaren och skrivas under elektroniskt av projektledaren och prefekt eller motsvarande i samband med att ansökan laddas upp.

RJ behandlar endast undertecknade ansökningar. 

Bedömningskriterier och urvalsprocess

Urvalskriterierna omfattar den sökandes vetenskapliga meriter, den föreslagna forskningens kvalitet och dess genomförbarhet. Prioritet kommer att ges till sökande som kan dra nytta av och bidra till mångvetenskapliga diskussioner vid respektive institut. De sökande ska kunna uppvisa starka meriter på att de har bedrivit betydande och innovativ forskning och att de ligger i framkant internationellt inom sina forskningsområden.

Urvalsprocessen sker i två steg. RJ bedömer och prioriterar ansökningarna i en mångvetenskaplig beredningsgrupp som består av internationella forskare. I oktober skickas en lista över de som gått vidare i urvalsprocessen till varje institut. Slutgiltiga beslut fattas av respektive institut i början av 2025. Två svenska forskare per institut och år kan beviljas.

Frågor om programmet och om de fyra instituten kan ställas till Riksbankens Jubileumsfond.